Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plantages, dan begrijpt men hoe weinig practische beteekenis is te hechten aan de tegenstelling : vaste rente — wisselend dividend. Onderzoekt men de inwendige organisatie der societeiten, dan 1) vindt men — hetgeen te verwachten valt — dat zij ook dienaangaande in hoofdzaak op de negotiatiën gelijken.

De aandeelbewijzen bestaan weer uit quitantiën, gesteld aan den voet van de «conditiën" der societeit; zij zijn wederom genummerd en zonder eenige belemmering transportabel De societeiten worden geadministreerd door een of meerdere directeuren, en gecontroleerd door twee of meerdere commissarissen. Jaarlijks doet de directeur rekening en verantwoording aan commissarissen (plantage Beekenhorst). Door het gezamenlijke bestuur wordt dan de uitkeering vastgesteld »naar den aart en toedragt der »zaaken" (Twistrust); soms wordt reeds te voren een maximum uitkeering vastgesteld (6% over het kapitaal, plantage Lunenburg). Ingeval er meer geld in kas is dan voor redelijke uitdeeling noodig, zullen zooveel aandeelen worden «uitgeloot en afgelost of tegens prijs-courant ingekogt »en gemortificeerd" als het bestuur gewenscht acht (Twistrust). Aan de uitgelote aandeelen wordt soms een over-premic toegekend (Twijfifelachtig, Lunenburg). De uitloting aan aandeelhouders bekend gemaakt in »drie »voorloopige advertentiën bij de couranten deeser stad te doen" (Beekenhorst etc.). Van het vereenigingsverband bemerkt men meer dan bij de vroegere negotiatiën, want in extraordinaire zaken zal een vergadering worden belegd van aandeelhouders, bijeengeroepen bij »drie advertentiën" als boven. De meerderheid van stemmen — ieder aandeel voor een stem gerekend — zal daar de minderheid binden (Twistrust, Beekenhorst). Van eenige der societeiten werd bepaald, dat zij zouden voortbestaan zoolang directeur en commissarissen de plantages »vruchtgeevende effecten" zouden achten; deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, zoo mocht het bestuur tot verkoop overgaan, en moest dan de opbrengst pondspondsgewijze uitkeeren aan de aandeelhouders, wederom bij advertentie opgeroepen (Twistrust, Beekenhorst). Directeuren genoten gewone provisiën voor verkoop, levering en assuranties.

1) Naar de gegevens bij Van der Meulen t. a. p.

Sluiten