Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze plantage-societeiten vinden wij dus een geheel eigenaardige groep van actiën-compagnieën. Ontstaan uit de negotiatiën, behielden zij de structuur daarvan gelijk zij ook overigens in het practisch leven moeielijk van haar te onderscheiden waren. Het meeste belang voor onze beschouwingen hebben deze negotiatie-societeiten, omdat zij het feitelijke toonder-aandeel in de practijk verbreidden.

Negotiatie »Land is zeekere Bezitting" 1782. □ □ □ Onder dezen titel, die ons na het voorgaande niet bijzonder kan bevreemden, hebben wij een laatste associatie te vermelden, in meer dan één opzicht belangrijk. Het voortbestaan van bedoelde vereeniging tot op dezen dag, gevoegd bij de verschillende meeningen, die sedert de oprichting over haar juridische qualificatie zijn uitgesproken, geeft ons aanleiding haar structuur uitvoeriger weer te geven. Voor alleszins volledige inlichtingen omtrent dit unicum in ons vereenigingswezen danken wij de vriendelijke welwillendheid van den, ook in de kringen der historici welbekenden, heer D. F. Scheurleer te 's Gravenhage, commissaris der Negotiatie, die ons ook in de gelegenheid stelde, afschrift van de omvangrijke oprichtingsconditiën te nemen.

Onder den volledigen titel: «Negotiatie onder de benaming Land is »zeekere Bezitting opgerigt in 's Gravenhaage in den jaare 1782" werd in genoemd jaar voor een ieder de gelegenheid opengesteld, in te teekenen voor »een capitaale somma van 500.000 gld. bij aandeelen »ieder ter somma van duizend guldens", welk fonds moest dienen »om »daarvoor aan te koopen landerijen, geleegen in de provincie van «Holland onder Blijswijk en Hillegersberg" (artt. 1, 2).

De verworven landerijen zouden slechts mogen worden verhuurd, of in afwachting daarvan door de Negotiatie in eigen beheer worden bebouwd en beteeld, en dadelijk na aankoop der vaste goederen moest ter secretarieën der plaatsen, al waar deze gelegen, worden aangeteekend »dat de»zelven nimmer kunnen worden verkogt, veralieneerd, belast of bezwaard, «tenzij bij de finaale dissolutie van voorschreven Negotiatie" (art. 3). In het jaar 1790 zou de inschrijving van het kapitaal, volteekend of

Sluiten