Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

AANHEF ACTIËN-INLEGBOEK VAN DE

AMSTERDAMSCHE KAMER DER YEREE-

NIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE. □

Also tot vorderinghe van de navigatie, handelinghe ende commercie beoosten de Cape de Bona Esperance ende door de Strate van Magellaen byoctroye van de Ed. Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden opgerecht is eene gemeyne Compagnie, omme aldaer alleene voor den tijt van twintich jaren te moghen navigatie ende handelinghe doen, mits dat in deselve Compagnie alle ingesetenen der voorschreven Landen met groote ofte cleyne sommen sullen werden ontfangen, welcke beginnen sal met den jare 1603, ende dat een yegelick begerende in dese Compagnie te participeren gehouden sal sijn voor den eersten Septembris 1602 te comen verclaren hoeveel hy innebrenghen sal, sonder dat na date van dien yemandt meer sal werden geadmitteert, daeraff men 't elcken thien jaren een generael slot van rekeninghe sal maecken, wanneer een yegelick vry staen sal daer uyt te moghen scheyden ende sijn geit naer hem nemen, doch mede een yegelick wederomme toegelaten werden van nieuws daer inne te comen — so ist, dat wy ondergeschreven voor d'eerste thienjarighe rekeninghe beloven elcxs onse hier navolgende geteyckende somme op te brenghen ende te furneren in drie payementen ofte termynen, t'elcken ongevaerlic een derdepart, te weten den eersten termijn primo Octobris 1602, ofte veerthien daghen nadat wy by den bewinthebberen daertoe sullen sijn vermaent ("mits genietende interest tot den eersten April jegens acht ten hondert int jaer gerekent), den tweeden primo Octobris 1603 ende den derden termijn een jaer daernae, belovende van sulcx te doen in geen gebreke te blijven, daervooren verbindende yeder een van onsluyden sijn persoon ende goederen, stellende deselve ende den keure van dien tot bedwanck van allen Heeren Rechten ende Rechteren. Met conditie ende voorwaerden, dat ingevalle yemandt van onsluyden t'eenighen tyden eenighe speceryen ofte andere waren, dese gemene compagnie concernerende, quame te koopen, dat onse nageschreven capitale sommen met de winninghe ofte avance (die Godt Almachtich soude moghen comen te verlenen) daer vooren verbonden ende geaffecteert sullen sijn, niet jegenstaende eenighe transporten cessien ofte overdrachten, die by yemandt van onsluyden voor date van deselve Compagnie geschiet ofte gedaen soude moghen wesen, anders als voor den boeckhouder van dese Camere met kennisse van twee bewinthebberen derselver; van welcke overdrachten ende transporten pertinente notitie by den boeckhouder in een particulier register gehouden sal werden, waeraff elcke partye by twee bewinthebberen als vooren onderteyckent sijnde, d'selve alsdan by den boeckhouder overgedraghen sal moghen werden.

(Volgtn dt inlagtn tot tin gttamtnlijh bidrag van 3.674.915 gld. ondtr formults als;)

lek belove op te brenghen op de vooren verhaelde conditiën de somma van

<Rijks Koloniaal A rchitf.)

Sluiten