Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE III.

ACTIËN-TRANSPORTFORMULIER □ □ VAN DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE.

Acte van Transport, omme in 't register van de transporten geregistreert te werden.

Comparerende voor ons ondergeschreven bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie van de Camere tot Amsterdamme N. N. ende verclaerde vercocht ende getransporteert te hebben gelijck hy transporteert mitsdeesen aen de eersame N. N. alsulcke .... guldens, als hy in 't boeck van de voorschreven Compagnie folio . . . voor de thicnjarighe (rekeninge) hadde geteeckent. Welcke voorschreven N. N. d' voorschreven. . . guldens heeft aengenomen, gelijck hy d'selve aenneemt mitsdesen op alsulcken conditie ende verbintenisse als d'selve by den voorschreven N. N. sijn getekent. 'tWelckbyden voorschreven partyen tot meerder erkentenisse in desen mede is geconfirmeert, desen etc.

(Resolutie der Zeventim dato 28 Februari ióo3. Rijks Koloniaal Archief, no. 248.) □ □

BIJLAGE IV.

TOONDER-OBLIGATIE □ D □ □ □ VAN DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE i).

Wy ondergeschreven [als gecommitteerden] van de Camere der Oost Indische Compagnie binnen Amstelredam, bekennen mitsdesen vanwege deselve Compagnie geaccordeert te hebben en by de [gecommitteerde] ontfangers der voorschreven Camere ontfangen te wesen, van den eersamen .... de somme van . . . ., welcke voorschreven somme van .... metten interesse van dien jegens .... ten hondert in 't jaer gerekent, wy van wegen de voorschreven Compagnie aen voornoemden .... ofte den thoonder deses, door de ontfanghers wederomme beloven te betalen over .... maenden naer date deses. [Onder verbant alleen van de goederen ende effecten van de Compagnie, sonder dat de bewinthebberen in haere persoonen ofte goederen eenighsins

sullen wesen ghehouden.] Sonder argh ofte list. Gedaen in Amstelredam den

(Rijks-Archief, portefeuille nStaten-Generaal Vervolg 62". Gedrukt formulier.)

1) Het gedeelte buiten [] vindt men reeds afgedrukt in hei tNootwendich Discour»" van 161». Kom. Bibl. eatal. Knuttel n. 1348.)

D

Sluiten