Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fourneert werden 25 pro cento ofte 250 gld. per actie, reserverende directeuren aan zig de faculteit des goedvindende, om deze inschrijving met nog 200 actiën te augmenteeren, dog meerder niet.

Art. 2

Directeuren zullen het gefourneerde capitaal alsmeede de praemie, te ontvangen, op het voordeligste administreren tot welzijn van deze Societeit.

Art. 3.

Directeuren zullen na hun beste weeten en welgevallen teekenen en aanneemen zodanige posten van assurantie als zij vermeenen te behooren, en dat van 500 tot 10.000 gld. op een schip of wel derzei ver lading, alsmede op vaste panden en goederen voor gevaar van brand.

Art. 4,

Directeuren, deze Societeit alleenlijk opregtende tot welzijn en voordeel van deze stad ende commercie, zullen dit werk uit die consideratie gratis waarnemen voor de geinteresseerdens, zo als insgelijks zullen moeten doen die in haar plaats zullen komen te succedeeren.

Art. 5.

Een ieder inclinatie hebbende om in deze Societeit deel te nemen, zal zulks vrijstaan mits niet minder intekenende dan 4 actiën.

Art. 6.

Iemand genegen zijnde hetzij bij een sterfgeval of om andere redenen zijne actiën te verkoopen, zal gehouden zijn dezelve aan deze Societeit te moeten aanpresenteeren, prijscourant, desnoods door twee neutrale makelaars te taxeeren, alvorens aan andere daarover te kunnen disponeeren.

Art. 7.

De intekenaars zullen bij het fourneren derzelver penningen in de wisselbank dezer stad, ontvangen een behoorlijk recepis door alle de directeuren getekend, inhoudende hun intrest in deze Societeit.

Art. 8.

Directeuren zullen alle jaaren precise opeleggen eene staat en balance van deeze Societeit aan de geinteresseerdens ; dezelve opgenomen zijnde, zal men voteeren wat uitdeeling per actie behoorde te geschieden, wel verstaande dat een ieder zal voteeren daar over naar de quantiteit ran actiën, die hij op zijn naam heeft.

Art. 9.

De onkosten van comptoirbediendens, alsmede comptoirbehoeftens en verdere onkosten te doen voor deeze Societeit, zullen jaarlijks niet mogen excedeeren een somma van 2000 gld. in 't jaar, ten minsten voor de drie eerste jaaren.

Sluiten