Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. io.

Een der directeuren komende aflijvig te worden ofte zijn demissie te neemen, zal men binnen de tijd van een maand een convocatie van geinteresseerdens beleggen en alsdan nomineeren bij meerderheid van stemmen een ander in deszelfs plaats, bij briefjes, zullende de stemmen valideeren bij de quantiteit van actiën.

Art. ii.

Wanneer het mogte komen te gebeuren, dat directeuren zaken voorkwamen deeze Societeit concernerende, dewelke zij oordeelen te moeten communiceeren aan de geinteresseerdens om hun advies daarover te hebben, zullen dezelve een vergadering convoceeren ten minsten acht dagen van te vooren, wanneer bij de presenten zal worden geconcludeerd.

Art. 12.

Eenige verkoop van actiën van deeze Societeit geschiedende, waardoor dezelve zullen moeten overgeboekt worden, zal door kooper of verkooper moeten betaald werden 3 gld. per actie ten behoeve van deeze Societeit.

Art. 13.

Deeze Societeit werd bij provisie gestatueerd voor den tijd van 20 jaren, binnen welke tijd geen disolutie, op wat pretext zulks zoude mogen zijn, zal kunnen vallen, dog de 20 jaaren geëxpireert zijnde, zal men daar nader over delibereren en bij meerderheid deswegens concludeeren.

Art. 14.

Wanneer iemand der geinteresseerdens iets kwam te ontdekken ten nadeele van deeze Societeit, zal zodanig een daarvan kennisse geven aan directeuren, dewelke considererende het van belang te zijn, een generaale convocatie zullen beleggen om hetzelve in de schoot van de Societeit te brengen en daarop een behoorlijke resolutie te neemen.

Art. 15.

Ten einde weg te neemen alle onaangenaamheden, zo over de directie als alle andere zaken deze Societeit concerneerende, zal niemant der geinteresseerdens, wien hij ook zoude mogen zijn, eenig misnoegen hebbende zulks mogen brengen voor eenig regter, maar direct moeten brengen in een generaale vergadering daartoe te beleggen, alwaar hetzelve ipso facto zal moeten gedecideerd en afgedaan werden door de meerderheid, waarinne men zal moeten berusten op een poene van 1000 gld. ten profijte van de publicque armen van deeze stad.

Art. 16.

Wanneer tegens alle verwagting deeze Societeit mogte voorkomen zaken van belang, waaruit een nader fournissement zoude kunnen proflueeren, in welk geval directeuren een generaale convocatie zullen beleggen om te onderzoeken en met de meerderheid

Sluiten