Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het éénige bekende exemplaar van deze uitgaaf bevindt zich in de Doopsgezinde bibliotheek.

N°. 10. „Tot Amstelredam. Bij Willem Jansz. Buys, woonende in den Liesveltschen Bijbel, Anno 1595". Herdruk, bladzijde voor bladzijde, van den druk van 1590, n°. 8, die, zelf niet dan een herdruk van n°. 6, 15786, bij denzelfden uitgever was verschenen als dit n°. 10. Voor eenige letters zijn andere teekens gebruikt; ook de spelling is hier en daar iets gewijzigd. De paginatuur loopt in het Liedboekje door, gelijk alleen nog in n°. 8 plaats vindt. Op den titel prijkt nog altijd het: „noch zijn hier by gedaen veel Liedekens.... die noyt in druck en zijn gheweest,'' hetwelk ook reeds in nu. 5, 7 en 8 uit den titel van n°. 4, 1570 was overgenomen, — terwijl er hier zoo min als daar ook maar ééne bladzijde bijgevoegd is.

De Doopsgezinde bibliotheek en ik zelf bezitten een exemplaar.

N°. 11. „Tot Harlinghen. Bij mij Peter Sebastiaenszoon. Int jaer ons Heeren M.D.XCJX". Herdruk van n°. 6, 8 of 10. Het Liedboekje heeft hier weer eene afzonderlijke pagineering. In deze uitgaaf wordt voor het eerst niet langer op den titel van bijvoegselen melding gemaakt.

Bij meer dan één exemplaar van deze uitgaaf is gebonden „Sommige Brieuen ofte Belijdingen.... van Joos de Tollenaer.... Tot Harlinghen. Bij mij Peter Sebastiaenszoon, Int jaer ons Heeren M.D.CXCJX". Het boekje heeft eigene signatuur, in het geheel geene paginatuur, en komt ook voor als afzonderlijk geschrift.

Als zoodanig bevindt het zich in de Wolfenbuttelsche en de Gentsche bibliotheek; de uitgaaf van het „Offer des Heeren" van 1599 met dat geschriftje er bij in de Doopsgezinde bibliotheek.

Hiermede is het noodige over de elf uitgaven van het „Offer des Heeren", die wij nog bezitten, gezegd. Haar inhoud ziet men in deze lijst, die ik met toestemming van Dr. Ferd. Vander Ilaeghen en onder toevoeging van den naam der plaatsen en van de jaartallen uit de „Bibliographie" overneem.

Sluiten