Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods genomen, want Paulus daer van wel propheteert tot Tim. 4-Het sal inden laetsten dagen geschieden, dat men sal verbieden de echt, ende spijse die God geschapen heeft te nutten met dancsegginge.

Ten achtsten, waert dat den Turc quaem, so en soudemen hem geen wederstant doen, want daer gescreuen staet: * Ghy en sult niet dooden, wy en sullen ons den Turc, ende andere onse veruolghers niet verweren, maer // met strengen -I- gebeden tegen Godt aenhouden, dat hyse were ende wederstant doe. Maer dat ick geseyt hebbe, waert dat crijgen recht waer, woude ick lieuer teghen die genaemde Christenen trecken, welcke die vrome Christenen veruolgen, vangen, ende dooden, dan tegen die l ureken. Oorsake: De Turck is een recht Turc, ende en weet van dat Christelijcke gelooue niet, ende is een Turck na den vleysche, maer ghy wilt Christenen zijn, ende t beroemet v Christi, maer ghy veruolghet die vrome getuygen Christi, ende zijt Turcken na den Gheest.

Ten besluyte: Ghy Dienaers Gods, ick vermane v te ouerdencken, t waeromme ghy van God ingeset zijt, den bosen te straffen, den vromen te beschudden ende te beschermen. 4- ^ademael wj dan tegen God ende dat Euangelium niet gehandelt en hebben, sc sult ghi beuinden dat ick noch mijn broeders ende susters, teger geen Ouericheyt met woorden noch wereken gehandelt en hebben Daerom ghy f dienaers Gods, indien dat ghy twoort Godts niel ghehoort noch gelesen en hebt, wilt nae den geleertsten schicken ende nae die Godtlijcke boecken der Bybelen, van wat sprake di< zijn, ende laet de seluige met ons int woort Gods bespreken, endi ist dat ons die seluige metter heyligher Schrift bewijsen, dat w; dwalen ende onrecht daer aen zijn, so willen wy geerne daer vai 4- afstaen ende wederroepen, ooc dat oordeel ende straffe onser be schuldinge geerne lijden. Maer so ons geen dwalinge bewesen ei wort, so hope ick tot God, ghy sult v bekeeren ende leeren later Op die redene lachten die Richters, stieten do hoofden te samer de Stadtschrijuer van Ensiszheym sprac: Ja du eerloose vertwij uelde boos wicht ende Monick, soumen // met v disputeren, Ja di Diefhencker sal met v disputeren, gelooft my dat. Michiel seyt * Wat God wil dat sal geschieden. De Stadtscrijuer sprack: He waer goet dat ghy niet ghebooren en waert. Michiel antwoordo Godt weet wat goet is. Die Stadtschrijuer. Ghy aertschketter, gh hebt die vrome lieden verleyt, waert dat sy nv noch van hac dwalinghe aflieten, ende haer in ghenade begauen. Michiel. Genad is alleen by God. Daer sprac ooc een wt de geuangenen: Men si van de Waerheydt niet afwijeken. Die Stadtscrijuer. Du vertwijfeld booswicht ende aertsketter, ick segge v dat, waert dat hier ghet

Ï.Ti. 4. a. 3.

Exo. 20. c. 13. Mat. 5. c. 21.

Fol. 10 r". Mat. 7. a. 7. Eph. 6. c. 18. Coll. 4. a. 1.

Tit. 1. b. 16.

Sap. 6. a. 4. Rom. 13. a. 4. 1. Pet. 2.b.l3. 1 t Act. 25. b. 8. ' 28. c. 17.

; Rom. 13. a. 4.

i

Acto. 25.b.l3.

e Fol. 10 v°.

t Esa. 46. a. 9. . Mat. 6. a. 10.

y

ir Ie il

Ie n

Sluiten