Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleesche niet meer en sien, dat wy hier namaels malcanderen beschouwen mogen, int Rijcke ons Vaders, daer ic corts verhope te wesen, de vrede des Heeren sy met v, Amen.

Mijns herten wenschen ende begheeren van gantschen gronde E mijnder sielen is O lieue Broederen ende Susteren inden Hee'/re, t dat ghy altijt meer ende meer neersticheyt doet, * om uwe beroe- l pinge waer te nemen, daer toe dat ghy beroepen zijt, van God ï den Vader, door Christum, totter Maiesteyt ende heerlijckheyt des Rijcx zijns beminden Soons, die zijn t Ghemeynte verworuen heeft, 1 door zijn eygen Bloet, ende hemseluen ouergegeuen heeft voor haer, op dat hyse heerlijck maecte, ende heeftse 1 ghereynicht door ] het waterbat int woort, op dat hy hem daer stelde een heerlij cke Gemeynte, die niet en heb eenige vlecke oft rimpel, oft sulcx yet, mer dat si heylich ende onstraflijc si.

Daerom O lieue Vrienden, inercket hier op, wat grooter liefde dat ons de Vader bewesen heeft, dat hy zijnen eenighen * Sone niet gespaert en heeft, Ende hoe dat Christus hemseluen so gewillich ouergegeuen, ende den alder versmadelijckste ende schandelijckste t doot des Cruyces voor ons geleden, ende zijn dierbaer bloet voor ons vergoten heeft, 4- om ons te wasschen ende te reynighen van onsen sonden. Och lieue Broederen ende Susteren, laetter ons op mercken, neerstich bidden ende waken, opdat * ons de salichmakende genade Gods, ende de onwtsprekelijcke liefde des Vaders ende Christi, niet t versuymelijck ofte vergetelijck en worden in ons, door eenige -1- tijtelijcke sorghe der becommeringhe ,i ïtiofnn nnH» liRo-hfierten. die de siele dooden, ende

,om. 10. a. 1. W. 30 r°. . Cor. 7.b.l7. Iph. 4. a. 1.

Let. '20. d. 23.

ïph. 5. c. 26. ritu. 3. a. 5.

Rom. 8. d. 32.

Phili. 2. a. 8. Apoc. 1. a. 6.

Titu. 2. b. 11. 3. a. 4.

t Heb.l2.c.l5.

Mat. 13.C.22. Lnc. 21. d. 31.

Ut'öfl " o '

dat wy dan als * vlecken ende rimpelen wt de heerlijcke Ghemeynte Christi ghewasschen ende gheueecht worden, Jae als een t onvruchtbaer Rancke afghesneden, ende ten viere gheschict worden. Want mijn alderliefsten, het en is niet ghenoech dat wy dat * Doopsel op onsen ghelooue ontfangen hebben, ende door // dat ghelooue in Christo I ingegriffijt zijn, ist 4- dat wy dat beginsel zijns wesens niet vast tot den eynde toe en behouden. Daerom isser yemant, die gheuoelt, dat hy een * vleck oft rimpel gheworden is, die sie toe, dat hy hem haeste (eer dat hem den Dach ouerualle, als eenen 4- valstric den vogelen) ende doe 4- boete met warachtighen leetwesen ende berouwe, ende * rechten weder op dc neder ghelaten handen, ende slappe knien, ende loopt met voller loope, den Camp die hem voor gheleyt wort, op dat het lamm* niet wt den weghe ghestooten, maer veel meer ghesont ende stercl worde, op dat wy den tijt onser t Pelgrimagien in de vreese God moghen voleynden, ende ons 4- onbeuleckt houden van dese ergh boose Werelt, die doch vol bedrochs, * stricken ende Netten li

*Eph. 5. c.27.

Joan. 15. a. 2.

Mat. 16. b. 15. Fol. 30 V. Ro. 11. b. 17. t Heb. 3. b. 14. Eph. 5. c. 27.

Luc. 21.d.32. i t Mat. 3. a. 2. *Heb.l2.b.l2.

i >

L

3 l.Pe. l.b.17. 3 * Jac. 14 c. 27. i, Sap. 14. b. 11.

Sluiten