Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevsken * ende wy baden den TIeere daghelijcx daer seer neer- A stich voor, vree//sende, oft sy erghens in mochten verrucket ) we - J den ende wy verwachten daghelijcks dat sy oock ghedoot sonde

ende ick werdt „o ghedreuen in mijnƒ emoe.<-J~ j •„„„Hnvt willeb te eaen staen voor aen het Scnauot, aa y ghedoot gouden «orden, oft sy in eenighen dingen bedroeft ghe-

knTeCte n,et

LTget^rLirtn^»^^

:r;i:

vol • M ier doen de arme Schapen haer in disputacien hadden g

*el- Maer doen ae ar * vorwftrret eheworden, ende

Lct. 12. a. 5. lebr. 13. a. 3. ?ol. 31 V.

1. Pet. 3.b.l5. Sap. 17. b. 11.

«TÏ.T «êrh; ' .TghVjten, daer de ,aï.ehe Prepheten eenen groeten roem van Kereke'glbracht haddën^Ènde

Ti *•-

, i . * vp-iies der armer Schapen, ende omdat haer

gewor en, om Raetsheeren, soo seer beroemt

?CuTé tt ,aln en'de «erdernen der armer Lammerken., ende Buygclingen, die sy met Weere» daer toe gedrenen hebben, «,

Z

hebbe ick beghinnen te schrijnen, endc ^ ^"n Brieftente

gjee,^

;» StTld wonderbaar in «•« •"> H„n „aan, .«.< « »•>«'

Luc. 15. (1.32.

Fol. 32 r°. Ephe. 2. a. 2.

Joan. 10. a. 1

i

Sluiten