Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Ouerd. Neen, t het is dat Roomsche Rijck ofte ghewolt, leest Dani.7.b.7. den brief die ick vlieden gheschreuen kebbe, die sal v wel onderscbeyt eheuen. Doen hadden wy noch veel woorden met malcanderen ende de Monicken worden gram op my, ende beghonsten op- Col. 2. b. . geblasen woorden te spreecken. Doen seyde ick, dat Paul^ te rGC gheprophe//teert hadde van henlieden, t dat si ^Tjo oo - 3

ende opgheblasen waren. Doen wert broer Jan de croock so toornich dat hy begonste te roepen: Sotkens, Sotkens Ketters, ketters yiitshv lieden. Hans van Ouerd. * Siet, en is dat met een fijn Leeraer? ende Panlus seyt: t dat een Leeraer niet kijfachtich noc toornich wesen en sal. Die Raetsheere schaemdet om df d Monick so leelijeken ghebeerde '), ende vermaende hem stille

"rnae op een ander tijt, quamen daer twee wereltl|Cke PaPe^

Meester Willem van den Nieuwen lande, ende die

van S Michiels. Ic vraechde haer, wat sy begheerden Sy seyden.

Wy comen om uwe siele te soeeken. Dat mael hieldt ick mij so

bedeet als ick conde, verhopende, dat wy int openbaer voor de

Heeren, gedisputeert souden hebben, als sy my seyden, dat sy

haer beste daer toe doen souden, Maer doen ick hoorde dat

niet ziin en mochte, doen sy ten anderen mael weder by my

quamen metten Schrijuer, daehte ick, wy moeten metten anderen

ül anders aent boort, dan wy laestmae waren. I)oen v^echde ^

Wat begeert ghy dan? Antwoort: AVy begeeren dat ghy v

laten onderrichten, want siet, wy soeeken doch v siele Hans van

Ouerd Doet ghy dan so grooten neersticheyt om sielen te soeeken.

Antw. Jae. Hans van Ouerd. Wel, so gaet inder Stadtaen allen

plaetsen, tot dronckaerts, hoereniaghers, vloeckers, Mievs g ie-

rigen, houaerdigen, ende afgoden dienaers, Esai. 59. a. 7.

ende moorders die i onnosel bloet vergieten, a Z'J Christus Luc 15 b. 9.

broeders gaet ende soect hare sielen, de mijne heeft Christus Luc ia

SJtL'" —»e ende wilde g Mat. 18.b. 15.

Z Z booren, .0 moe,. gb,.. voor die g.n,«ynte brengen end.

bestraffense int op.nb.er, hoorden dan met, ^

ghemeynten, houtso al. hoyd.n ende openteer sondaers), «l>oo Christus leert, Ende Paulus totten * Connthen. Ende bestraft oock . . ^ _ uwe aUSn, die gew.lt ende onr.cbt doen, J. t onn«l bloot E».K.,7.

'» hollandache v.rt.Un, .<■*. b..*M,»,»rd

duitsehe vóórluthersclie vertalingen met «Ollensundei .

Sluiten