Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fo\-48»°: (I Dit is een-

[»»». i.]

en Brief van Jeroni-

mus Segersz, geschreuen in der geuanckenis tot Antwerpen, aen zijn Huysurou ghenaemt Lijsken, die oock aldaer gheuanghen lach, Anno 1551 ')•

Vreest God alle tijt.

Cl In Keysers Stoel lacli ick geslooten ende bewaert, Om het getuygcnisse Jesu Christi was ick seer beswaert, ende gheslooten tusschen mueren. Ende die duer is sterc,

maer het is des Ileeren werc,

daeromme hy my ooc sterckt.

Jud. l.a. 2. Gllonade ende vrede, ende vruecht, blijschap ende troost, ende

l.Cor. l.a. 3. f een va8(; Ghelooue ende erhoet betrouwen, met een 4 bernende 10oj 2 a 7 . .

11 Pe 4 b 8 tot Godt, wunsche ick v, mijn alderliefste Huysurouwe Lijs-

1) Jeroniinus Segersz., «ketelaar" of koperslager, is 1 September 1551 levend verbrand. De terechtstelling van zijne vrouw Lysken (Elisabeth) Dirks werd uitgesteld tot na afloop van hare bevalling. Zij is eerst 19 Februari van 't volgende jaar »al levende in eenen sack gesteken ende verdroncken", Antwerpsch Archievenblad, VIII, bl. 416. Zij heet daar Lysbeth Aertssen; waarschijnlijk voluit: Lysbetli, dochter van Dirk Aertsz. Eenige brieven van haar aan haren man staan tusschen de zijne in; zij kon, zelve in den kerker liggende, hem niet bezoeken; 'tgeen anders bij het toenmalige gevangeniswezen in den regel aan betrekkingen en vrienden van de gevangenen vrijstond. Zie over Lysken het uitvoerig bericht, uit het Groote Offerboek van 1615, I, 139—141 door Van Braght, bl. 127 vg. en bl. 107 overgenomen; en over Seghersz. het artikel van Ds. I\ II. Veen in de I>oop$yezinde bijdragen, 18G4, bl. 8'2—102.

Sluiten