Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Exo. 15. a. 1.

Exo. 15. c. 22. Exo. 12. tl.34.

Exo. 16. b. 16. Psa. 78. b. 24.

Eph. 6. b. 12 2. Ti. 3. b. 12

Epb. 6. b. 17

Fol. 50 r 2. Tim. 3. a. f

Peut. 8. a. Nehe. 9. c. 2

♦ Nu. 21. a. Peut. 2. f. 3

Peu. 34. a. Apo.21.b. 1

de Zee ginghen, ende Pharao volchde met zijn Heyr nae, enrte y verdranek met alle zijn Heeren ende volck, maer Israël quam daer sonder schade door, ende * sy loefden ende dancten Godt, dat hyse vanden Diensthuyse Pharaonis verlost badde, maer sy en waren doen noch niet int Beloofde Lant, sy quamen in die grouwelijcke t Woestijne, ende daer en was geen broot, het broot dat sv wt Egypten brochten, dat en was niet vele, het was dat I onghesuert deech, dat sy in hare cleederen schorten, doen sy wt Egypten toghen. Doen wasser benautheyt om dat sy met te eten en hadden, maer de Heere spijsdese met dat * Hemels broot. _

Alsoo oock mijn alderliefste Iluysvrou, wy en hebbent oock niet al gewonnen, als wy de Waerheyt bekent hebben, ende ons al vander werelt afghescheyden hebben, ende alle wellusten ende begeerten versaeckt hebben, maer wy moeten oock strijden tcgens . de Vianden, dat is, wy moeten hier in dese werelt t strijden tegens Keyseren ende Geweldiglien ende Princen deser werelt. Wy . moeten in dese Werelt lijden: Want Paulus heuet gheseyt, +dat alle die Godtsalich willen leuen in Christo Jesu, moeten veruo srin»he lilden: Wy moeten de Werelt, Sonde, Doot, Duyuel, ende al verwinnen, niet met wterlijcke Sweerden ofte Spiessen, maer . met dat + Sweert des Gheests, dwelck is Gods W oort, ende metten Schilt des Gheloofs, waer mede wy alle scherpe Pijlen, die als vier zijn af mogen schutten ende den Helm der salicheyt op ons hooft, aengedaen met dat Pantsier der gerechticheyt, ende om onsc voeten gheschoeyt tot bereydinghe des Euangeliums. Als wy also /, met dese wapenen versterckt zijn, so sullen wy wel met Israc door de Woestijne raken, ende alle onse Vianden verwmnen ende

1. wederstaen, sy moeten tot schanden worden, die teghen de Waerheyt strijden. Als nv de kinderen van Israël wt de Woestijne waren wt de grouwelijcke ende veruaerlijcke Woestijne, daer de

2. Slanghen vier spoghen, t ende veertich Jaer lanck door ghewan1. delt hadden, ende waren door soo menich perijckel ghecomen, ende 1. -1- hadden soo veel steden ende Landen aen dese zijde der Jordanen

3. in genomen, doen hadden sy dat beloefde Lant noch niet in, want 1. sy en waren noch niet ouer de Jordane, maer de Heere thoonde

Mosi dat Beloofde Lant van verre. Och mijn lieue Iluysvrouwe, ic hebbe dat beloefde Lant oock al van verre ghesien, ick hope .2. haest in de schoone Stadt te comen, daer Joannes af schrijft, vdie seer verciert is, haar Fondamenten zijn twelf costelijcke steenen, ende haer Mueren ende straten van louter ende claer gout, ende de stadt heeft twelf poorten, elcke poorte van eender peerlen, ende daer en is geenen nacht, want de Heere hare Godt verlichtse. Ende de Heere seyde tot Mosen, dat hy dat volc niet int beloefde

Sluiten