Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soons ons TIeercn Jesu Christi, de welckc van God den Vader wt genaden t ghesonden is tot salicheyt, van allen den ghenen, die i daer met hem wedergheboren zijn door zijn t onuerganckelijcke Woort ofte Euangeliuta, ende zijnen wille doen, ende de grondighe ende onwtsprekelijcken troost, cracht, stercheyt ende gemeynschap des heylighen Gheests, de welcke door haer beyden ) "helkonden is vanden Hemel, tot eenen eewigen troost, vruechde ende bliischap allen waren boetueerdighen ende ghehoorsame Godts kinderen, de welcke haer leuen gebetort hebben, ende also met Christo door zijn Euangelium in een t nieu leuen verresen zijn. Desen seluen eenigen God, die wil v altesamen stereken inzyn eewiehe Waerheyt, ende v onderhouden met dat crachtighe + \\ oor ziinder ghenaden in alle gerechticheyt, heylicheyt ende waerheyt totten eynde toe, ende beware v * verstant, herten ende sinnen in Christo Jesu. Den seluen sy prijs, eer, lof, cracht, gewelt, stercheyt van eewicheyt, tot eewicheyt,

AMEN.

Ick wensche?) mijn lieue hertelijcke ende beminde wtuercoren Broederen ende Susteren, ende alle liefhebbers der ongheueynsdei ende eewiger waerheyt, dat rechte boetueerdighe gelooue, dat dooi de t liefde werekende is, dat welcke voor Godt ge lt, ende een revne cuysche ende I heylighe conuersatie ende wandelinghe indei vreesen Gods, ende een vierighe liefde tot * God onsen Heme schen Vader, ende uwen Naesten, ende tot zijn eeuwighe c ari ende onueranderlijcke Waerheyt. Ende bidde den Heere voor < lieden dach ende nacht, sonder ophouden, dat hy v wil i openei de ooghen des verstants, ende verlichten dat herte der kennissen opdat ghy muecht bekennen dattct de rechte Waerheyt ,s, ende da hv v wil becrachtigen met zijn Godlijck woort, ende versterc e int gelooue, opdat ghi in dese selue waerheyt muecht wandeler niet alder ootmoedicheyt ende sacchtmocdicheyt een + licht v sende allen menschen, ende op dat ghy * vol//standich muecht bl uen totten eynde toe. Ende bidde den Ileere dat hy v wil bewt ren van alle de grijpende Woluen, die van ons wtgegaen zyi ende noch onder v opstaen sullen, die de + schapen niet spare en sullen, ende van alle valsche kettersche ende duyuelsche leere die haer onder Christus naem opwerpen, ende in eenen heyligc

1) Opmerkelijk gebruik der juiste kerktaal. ■*> ultg^ "oms' sta

heeft hier e.i elders .wunsche", 'Ifteen ... on/.en druk, n . 4, ook som.

Toch /.al de Vlaming Jer. Seghersz. wel .wensche" hebben geschreven.

3al. 4. a. 4.

1.Fet. l.d.23.

2.Cor.l3.b.l3. Fol. 55 r°.

Kom. 6. a. 4. Act.'20. (1.32. Phili. 4. a. 7.

Gala. 5. a. 6.

■ 1. Pe. 2.b. 12.

■ Mar. 12. c. 30.

T

i Ephe. 1. c. lö.

»

t n

- Mat. 5. b. 14. i- *Mat.24.a.l3. L. Fol. 55 V.

,n Act. 20. d. 29. n»

■n 2.Cor.U.b.l5.

B2 at.

Sluiten