Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om haren Bruydegom deser werelt te bohaghen. Oeh hoe behooren wy ons dan te vercieren, om onsen Bruydegom te behagen. Och mochten wy also verciert wesen, 1 gelijck als de vijf wjjse Maech- . den verciert waren met Olie in haer Lampen, om onsen Bruydegom te gemoet te gaen, op dat wy ooc hooren mochten de soete stemme: * Coemt ghy ghebenedijde, bcsit dat rjjcke mijns Vaders. Ic bidde den Heere nacht ende dach, dat hy ons alsulcken bernende liefde wil geuen, dat wy niet aen en sien wat tormenten sy ons aendoen // moghen. Jae te segghen met den Propheet Da- . uid: t Ic en vreese niet van al dat my de menschen aendoen mogen. Ende 4- dese onse pijn die licht ende tijttelijck is, die en is niet te gelijcken by de heerlijcheyt, die aen ons geopenbaert sal worden. Nv dan des Heeren wille is, dat ick met * Daniël soo langhe in der Leeuwen cuyl moet liggen, ende crijsschende ende grijpende Woluen ende Leeuwen moet verwachten, ende de t oude Slanghe, die int beginsel geweest is, ende tot den eynde toe wesen sal. So bidde ick alle lieue Broeders ende Susters, dut sy mijns niet en 4- vergeten in haer ghebet. Ick wil des gheerne wederom na mijn vermoghen doen. Och mijn lieue Vrienden, hoe can ick mijnen Heinelschen Vader ghenoecli gedancken, dat hy my arme schaep hier toe bequaem gemaect heeft, om zijns Naems wille, so lange in banden te ligghen. Ick bidde den Heere nacht ende dach, dat dese mijn * beproeuinghe tot mjjnder sielen salicheyt, ende tot prijs des Heeren, ende tot stichtinge van mijnen lieuen Broeders ende Susters geschien moet, Amen.

(I Nicolaes op de Suyckerruyt ') bracht hier tot my twee Papen, om my te onderwijsen, den welcken ick antwoorde door de genade des Heeren. Ende sy seyden tot my, dat haer seer deerde, dat ick onder dese opinie ghecomen was, want sy en conden daer gheen ghelooue af ghemaken, meer dan een opinie, nademael dat wy niet en onderhielden dat de Christen Gemeynte ofte Kercke gebiet. Maer ick antwoorde haer lieden, ende seyde: Wy en begeeren anders niet te doen, noch te geloouen, dan ons Christus Kercke gebiet: Maer wy en willen niet te doen hebben met den Baal, oft meer andere Tempels, die t met handen gemaect zijn, na 4- leerin//ghe ende geboden der menschen, ende * niet nae Christum, daer mede en willen wy geensins te doen hebben, want Stephanus seyt, * dat de Alderhoochste niet en woont in Tempelen die met handen ghemaect zijn, want hy seyde dat t hij den Hemel open sach, ende sach Christum sitten ter rechterhant zijns Vaders

Vïat. 25. a. 4.

Mat. 25. c. 34.

Fol. 74 v\ Psa. 118. a. 6. i Ro. 8. b. 18.

Dan. 6. b. 16.

Grene.3. a. 1.

2.TesH. 1. a. 2.

1. Pet. l.a. 7. Jaco. 1. a. 12.

t Act. 7. f. 48. + Mat. 15. a. 9. Fol. 75 r". Col. 2. a. 8.

Act. 7. f. 48. Act. 7.)?. 55.

1) In n°. 1, 1502: suckereye; n°. 3, 1007: suyckerruye; en zoo in de meeste volgende uilgaven. Hei of ruye is gracht : de Suikergiaclit. II. 11

Sluiten