Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden, dan mijn Ghelooue (dat ick beleden hebbe) te versaken.

Daeromme al ist dat sy v veel segghen, dat ick af glicweecken ben, en ghelooues ') niet, Want de Duyuel doet dat om v daer mede te verleyden, ende te bedriegen, want ick den lleere nemmermeer, door zijn ghenade, verlaten en sal. Macr ick hebbe cranc gheweest inden vleesche veel daghen, inaer mijnen Gheest was soo veel te stercker. Ende ick badt den lleere, dat hy my noch meer ljjdens toe seynden soude ?), waert my salich, ende de lleere geeft my noch al meer stercheyt ende troost, waer af ick hem niet te vollen ghedancken en can. Hiermede bljjft den lleere beuolen. Ende als ghy lnyde singt, soo hoore ick v wel. Ende ick dancke den lleere, dat hy v noch soo veel crachts geuende is, dat ick v noch hoore singen. II

Foi. si v. Q Dit is den ketsten Brief

[""• H-] den welcken Jeronimus aen zijn Huysurou-

we schreef, inder nacht doen hy verwesen was. Ende is ghedoodet int Jaer,

1551. Den tweeden Septembris.

Rum. l.a. 7. GHenade ende vrede van Godt den Vader, ende de ongrondighe bermherticheyt des Soons ons Heeren Jesn Christi, ende de goedertierenheyt ende ghemeynschap des heylighen Gheestes, sy v tot eenen eewighen troost, vruechde, bljjschap ende stercheyt in uwe banden, druck, ljjden ende verdriet in uwen arbeyt, ende tot sterckApoc. l.a. 6. heyt van uwen ghelooue, ende liefde, ende druc. t Den seluen sy prijs van eewicheyt tot eewicheyt, Amen.

(1 Ick wunsche mijn hertelijcke beminde wtuercoren Huysurouwe inden Heere, dat recht warachtich boetueerdich ghelooue, Gala. 5. a. 6. 4- dat door de liefde werckende is, ende een recht vast onbewegheljjck bestandich ghemoet, in onse ende uwe alderheylichste ghelooue. Ende voort so wunsche ick v den ghecruysten Christum 2. Cor. ll.a.4. * tot eenen Bruydegom, die v voor een Dochter, Bruyt, ende Co-

1) Geloof des, liet.

2) Namelijk in verband met hetgeen volgt: «waert mij salich". De Heer, bedoelt Seghersz., moge mijne gevangenschap verzwaren gelijk door mijne krankheid zoo door nog meer lijden, wanneer hij dat bevorderlijk acht voor mijne zaligheid.

Sluiten