Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 85 V. Mat. 4. b. 10.

* Col. 2. a. 7.

Titum. 3. a. 8.

Mat. 11. b. 8.

2. Joa. l.b.10. + Eph. 3. b.18.

Coll. 3. a. 1.

2. Cor. 4.b.18. *Heb.l0.d.3t>. Jaco. 5. b. 8.

* Coll. 3. a. 6.

Rom. 6. a. 6.

1.Cor.l5.f.58. < Heb. 3. b. 14.

Fol. 86 r°.

2. Tes. 2. a. 2.

* Esa.51.c.l2.

K.sa. 8. a. 5. + Bed. l.c.20.

Phil. 2. a. 3. Gala. 6. a. 5.

den ghenen die hom scluon te buyten gaet ') ende versaeckt, te hulpe coemt, want hy alleen // int herte der inenschen woont, ende woonen wil, ende en wil niet dat wy ycinant anders i buyten hem dienen sullen. * Dus weest nv in hem ghebout ende ghetimmert ende laet de liefde den voortganck onder malcanderen hebben, daerin deen dander behouden is, ende dat vrolijck beneerstighen v een yeghelijek die * vernaemste te wesen inder duecht *). Ende slaet niet acht op der tragher ende onachtsamer wandelinghe, namelijck der gheender die in gemack des leuens ende * vercieringe der cleedingen ofte wtwendicheyt, haer Christem n heten laten, om die mate ') na te volghen, maer neemtse waer, der welcker leuen ende bekentenisse des geloofs gelijckformich is inder I leeringhe Christi, op dat ghy niet te i hooch, noch te diep, noch te breedt, noch te lanck en vaert. Want vele verloopen haer daer inne, daermede sy deen op den anderen sien, waer mede sy \ercouden4), •! Dus mijn lieue Broeders, zijt ghy met Christo verresen, soo soect dat daer bouen is, opdat v gemoet geriehtet sy tot dat onuerganckelijcke, ende laet v hope wesen op dat T onsienlijcke, ende weest daer inne verduldich, * want verduldicheyt moeter zijn, so wy anders die beloftenissc beeruen willen, t Sterct uwe herten, want die toecoemst des iïeeren genaect, * trect den ouden mensche wt, ende den nieuwen aen, verloochent dat ongodtIjjck wesen, ende die wereltlijcke wellusten, weest verandert dooide vernieuwinge uwer sinnen, Wilt ghy de verrijsenisse Christi deelachtich zijn, soo weet dat ghy te vooren den ouden mensche t ghecruyst moet hebben, op dat het sondighe lichaem viere, Ende en laet v niet verdrieten goedt te doen, want uwen * arbeydt niet te vergeefs wesen en sal. t Want ghi zijt Chri//sto wel deelachtich geworden, ist dat ghijt begin zijns wesens tot int eynde behoudet.

Dus en wilt v niet laten t bewegen door eenigherley niatenje, * uochte en vreset niet dat menschenkint, dat gelijc hoy verdwijnt, want sy v niet ghedoen en connen, sonder toelatinghe van Godt, * maer Crodt sy v vreese, want dat is I volcomen Wjjsheyt, Yercleynt v voor hem, want die groote Heerlijcheyt wort van den nederachtighen gheeert, * verghelijckt v altijt den ootmoedighen, so sult ghy groot zijn in Godts ooghen, f \ seluen en laet niet duncken, dat ghy yet weet, ofte yet zijt, opdat ghy v seluen niet

1) Zich zeiven verloochent; van 7.ich zeiven afstand doet.

2) D. i.: waarin de een samen met den ander is behouden ; en : (laat voortgang hehhen) het «benaarstig u ieder otn de voornaamste te zijn enzv.

3) Manier, wijze van leven. Of: die geringen '?

4) Verkoelen, ni. in liefde 1

Sluiten