Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederom coemen. Ende al ist dat hy om te t castijen een * ooghenblyek tijts toornieh is, so behoudet hy nochtans door zijn ghenade in het lenen. Daerom en zijn wy van hem niet verlaten, al ist dat wy meer teghenspoedts hebben dan die werelt. Mijn broeders, die t knecht en is niet meerder dan zijn Heere oft Meester: Ghedenct, hoewel Christus rijck was, om onsent wille * arm gheworden is, ende hoe wel hy verheuen was, nochtans om onsent wille versmaetheyt glieleden ende aen ghenomen heeft, op dat wy door zijn armoede rijc souden worden, ende door zijn versmaetheyt erfgenamen zijnder beloftenissen souden worden. Dus laet ons met hem buyten den legher gaen, ende zijn versmaetheyt helpen draghcn, laet ons na dat toecomende goet haccken, ende en weest met in die duysternisse, noch t beladen met eten ofte drincken, ofte verschricket niet met enigherley neeringe oft sorge, wandelt als kinderen des Lichts, * weest altjjt bereyt, als die gheene die altijl haren Heere verwachten, * want hy sal comen gelijc als een die: inder nacht. Rustet v, neemt die staf inder handt, * begordet ' lendenen, treet na dat beloofde landt, ghy sullet wel innemen, is dat ghy niet en valt int ongheloof. Het is lustich ende schoon wy hebbent van verre gesien, daer wy den Heere af da^en, end ghepresen moet hy zijn: Daer af wy van v, ghy lief hebbers de Waerheyt, begheeren, dat ghy ons den Heer helpt dancken. an ick heb oock eens den Heere een geloftenis // ghedaen, als da ick hem die dagen mijns leuens voort leuen soude, dat welcke mv heeft helpen volbrenghen, daer van ic hem prijse, dat welc ick oock neerstelijck ghedaen hebbe dickwils met wtgherecte armen '), Dat ick sulcks schrijf, is op dat ghy niet en verghee dancken ende te louen den Heer, want hij * is meerder dan all onse leuen, want ghy en connet hem niet alsoo groot ghemaeckei hY en is noch te wonderlijcker. Blijft in zijne woorden, ende 01 derhout zijn ghebooden, * Hebt v onder malcanderen hertelijcke lief. Daer in wort hy oock ghepresen van zijnder ghetrouwiche; nae zijnder beloftenissen, die hij in ons bewijst, naemelijck < vruechde die hy ons gheeft, en weten wy v met ghenoech schrijuen lieue broeders: Want int beghin onser geuanckenisse a men ons gheuanghen voerden, doen waren wy vrolijck ende onb ureest, des ghelijck voor die Heeren, daer nae op die bruggheende in onser gheuanckenissen met blijschappen. Ende voort s( hoepen wy, dat ons Godt vrymoedicheyt tot int eynde gheuen st

Hebr. 12. a.8. *Esa. 54. b. 7.

Mat. 10. c. 24. 2.Cor. 8. a. 9.

Hebr.l3.b.l3.

Luc. 21. d. 31.

; Luc. 12. d. 36. F Apoc. 3. a. 3. . 16. c. 15.

*Eph.6.d.l4. 1 1. Pet. l.c.13. i B

r

t

t Fol. 88 r". j Luc. 1. f. 69.

e

D

e

e Ecc. 43. d. 43.

i,

i-

n 1. Pet. l.c. 22.

Jt

Ie

te

Is

e-

%

)0 d.

1) Prijzen me» ten hemel opgeheven, uitgebreide handen. Of: volbrengen, terwijl mijne armen gerekt werden, ik ter foltering hing.

k2) Naar ik vermoed, een folterwerktuig.

Sluiten