Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mar. 10. b.15. Eph. 4. a. 5.

Phil. 3. b. 17.

2. Mac. 7. d. Fol. 113 r".

Mat. 12. c. 30. Mat. 13. d.30.

Galat. 1. b. 8.

Epli. 1. b. 20. Collo. 3. a. 1. * Mat. 24. c.

Mat. 3. a. 8.

gelden, dat ghi daer spraect, dat yet aen claue '). Segt my (seyde hy) wat hout ghy van der kinderen doopsel? Doen wert ick gedreuen te spreken, ende seyde haer: Niet. Ronse. Ja wat hout ghy dan voor een doopsel? Joos. Ic en weet maer van t een gelooue ende van een doopsel. Rons. Hoe lange ist geleden dat ghy gedoopt waert? Joos. Een half iaer of daer ontrent. Dat schreuen sy. Vrag. Wat hout ghy van de Roomsche Kerck? Joos. Ick en houde niet het minste punckt van al dat sy houden. Dat was ooc geschreuen. Sy vraechden my so vele, dat ic haer seyde: Ick hebbe mijn gelooue vrymoedich beleden, ende daer voor ben ic bereyt leuende in een vyer te gaen, Dus hout v te vreden, als ghy mjjn gelooue weet. Sy vraechden my seer vele. Ick seyde: Gaet van my, ick houde v voor * vianden des Cruys Christi, Dus gaet van my, want ghy weet den grondt mijns geloofs, den welcken ick v vrjjmoedich beleden hebbe, dus doet met my dat v belieft, want dese + leden besitte ick door de ghenade des Heeren, ende ick ben oock bereyt, dese // selue af te leggen door die genade des Heeren, Ja te stellen voor zijnen heyligen prijs. Sy seyden vele. Maer ick seyde: Gaet van my, ende en coemt niet meer daer ic ben, want ghy zijt + teghen Godt. Vreest ghy den Heere niet? Besiet watter staet, Matth. 13. Van den oncruyde des ackers, na dien dat ghy segt dat ick quaet ben, so heeft die Heere geboden, datment sal laten opwassen tot den oogst. Antw. Waert dat wijt lieten opwassen, ghy sout ons al bederuen. Polet: Seyt Augustinus niet ?2). Joos. En spreeckt van Augustinus niet, want ic en ken hem niet, Ick en houde geen leeringhe dan der * Apostelen, Propheten, ende der woorden die ons Salichmaker gebrocht heeft wten hoogen Hemel, wten monde zijns hemelschen Vaders, ende bezegelt met zijnen preciosen bloede, Daer voor begheere ick int vyer te ghaen, maer Augustinus, Gregorius, Ambrosius, die en ken ic niet. Ronse. Jae, gelooft ghy niet dat onse ghebenedijde Salichmaker is rustende onder het heylige Sacrament? Joos. Dat en gelooue ic niet. Ronse. Waer is hy dan? Joos. t Ter rechterhant zijns hemelschen Vaders, * ende sal ten laetsten af comen met die heerljjcheyt zijns Vaders, om te ordeelen leuende ende doode, Vreest dat strange ordeel, ende betert v, ende doet sacken aen, ende hayre cleederen, I ende doet penitentie, ende gaet tottet

1) Daar, voor de vierschaar, zou uw leven er meê gemoeid zijn, (ware het) dat gij Jaar (iets) zeidet waaraan iets kleeft, iets vastzit; n.1. iets bedenkelijks of kettersch.

2) Eerst de Groote Offerboeken en Van Braght plaatsen achter Augustinus dit vraagteeken. Daardoor alleen wordt het zeggen van Polet ook verstaanbaar, als men n.1. aanneemt, dat hij zijne vraag wilde voltooien, inaar door Joos in de rede werd gevallen. De geschreven brief kan echter ook wel in vergissing woorden hebben uitgelaten.

Sluiten