Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 133 r\ Eph. 4. a. 9.

Rom. 14. c.24.

Act. 2. d. 38. 8. d. 39.

Rom. 2. c. 21. Eccl.33. d.35.

Fol. 133 V. Mat. 7. b. 18.

Mat 10. e. 33. Luce. 12. a. 8.

I

waer vaert hy dan ? De Pape was gheheel verstoort. De Voorschepen vraechde my: Ja, waerom en cont ghy niet so wel tevreden zijn met uwen eersten doopsel, ghy en moet v noch eens laten doopen? // Claes lek en weet inaer van 4- een doopsel. Pap. Y Peters ende Meters wetent wel, dat ghy eens gedoopt zijt, ghy moget henlieden vragen. Cla. Al hadde iet wel geweten, dat ic gedoopt was, so weet ic nv wel, dattet sonder gelooue geschiet is, ende daer staet, Rom. 14. Al wat wt den gelooue niet en geschiet, dat is sonde. Yoorsche. V Peters ende Meters waren geloouich. Clae. De Apostolen en weet ick niet, dat sy yemant ghedoopt hebben, sy en ') hebbent selue ghelooft, ende hare gelooue beleden. Ende wat beleedt ick, als ick ionck gedoopt was? 1 ap. \ raecht dat v Peters ende Meters. Ende wat hout ghy van onse vader de Paus ende zijn rijckeP Cla. De Paus met gheheel zijn Craein ende Misse, ende al datter in is, ten dooch al niet, noch sack noch saet. Ghy lieden vercoopt ende leuert den volcke Misse met dozijnen, met twintigen, met dertigen teenmael, sy en hebben schey noch pinsoen *), sy en snijden noch sy en steken, ende ghylieden segtse den volcke voor goet ende oprecht toe, is dat niet bedroch? * Ghylieden predict den volcke datmen niet droncken drincken en soude, ende ghy lieden selue gaet achter de strate so versmoort als verekenen: Ghy lieden predickt datmen niet gierich zijn en soude, waer is meerder giericheyt dan inde Papen ende Monicken? Ghylieden predict datmen niet t ledich zijn en soude, waer is meer ledicheyt dan onder vlieden? Ghylieden sout lieuer van duere tot duere met den sack oft korf gaen trouwanten 3) dan wereken, alsoo men siet. De Pape was toornich ende stont op, segghende: Dat is deerste dat ghy lieden malcanderen leert: De gebreken van uwen euen mensche te openbaren. Cla. \\ aerom en souden wy niet waernemen de bekentenisse die // ons Christus gegeuen heeft, seggende, datmen 4- de boomen aen haer vruchten bekennen sal. Pap. Dat is al geestelijc te verstaen, ende ginc ter cameren wt. De Voorschepen vraechde my, oft ick wilde wederseggen, oft wederroepen mijn tweede doopsel, ende al dat ic gesproken hadde. Ick seyde: Neen ic, mijn heeren, in gheender manieren te * versaken, dat in den Naem des Ileeren ouer my geschiet is. De Voorschepen dat hoorende, stont op, sy stonden op, snde begosten wt te gaen. Doen bedancte ick henlieden, dat sy met my gemolesteert waren. De Voorschepen keerde hem om, ende

1) De apostelen hebben niemand gedoopt, of deze hebben hetzelve (n.1. dat wat lun doop meébrengt) geloofd.

2) Hebben schede noch priem (poinfon), werken niets uit, zijn eene nuttelooze

rertooning. 3) Straatslijpen.

Sluiten