Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier eenen cleynen tijt lanck een wellustich leuen te leyden, ende de eewige Helsche pijne te verwachten, ofte hier een cleyn ellende (soment anders ellende heeten mach) te verdragen, ende daernae de eewighe vruechde. Ick vant inder Schrift: I ^at batet een mensche, dat hy de geheele werelt wonne, ende zijn siele schade lijden moeste, dat hy oock niet en hadde, daer mede dat hyse mocht lossen. Daerom beminde Sone, heb iet beter geacht met Mosi, * met Gods kinderen ongemac te lijden, een cleyne tijt, dan met de werelt (die vergaen sal) te leuen in al der weelden. Dus ben ick mijn gemack wt getreden vrywillich ongedwongen, ende hebbe my begeuen opten t engen wech, om Chnstum mijn hoof na te gaen, wel wetende, so ic hem totten eynde toe volchde, dal ic 4- in duysternisse niet en soude wandelen. Als ic het oude verdoemelijcke nv eensdeels hadde wt getreden ende verworpen, endt begeerde een nieu Godlijc creatuer te wesen, ende een vroom boet ueerdich II godsalich leuen te leyden, doen * worde ic van ston den aen, gelijc alle vrome die voor my geweest zijn, gehaet, 11 gouangen geleyt binnen Ilaerlem, op S. Jans poort. (Hy heet volgende daer na om twoort des Ileeren zijn leuen gelaten, Anni

1557. Den 26. April).

Cl Dit mijn beminde Sone is mijn leuen geweest ter tijt to. dat my de Iieere verlichtede. Voor het voorste ') mijn lieue kinl wil ic v wel hertelijcken gewaerschouwet, verinaent ende ghebc den hebben, dat ghy v wilt wachten, ende schouwen alle booshey ende wandelen inde vreese des Heeren (t welcke ïst begin d( wijsheyt) van kints been af, ende so v God zijn waerheyt opei baert en wilt dan niet vertoeuen om daarin te wandelen, wal de ■!-' doot na gaet den iongeu als den ouden. Neemt doch waer tijt, die v van God tot beteringhe gegonnen is, hebt uwe coi uersatie metten goeden, ende wacht v van den verkeerden, t a v de sondaers locken, soo en consenteert haer niet, ende en ve selt v niet met haer, weert v voeten van haren paden, haren ga, ghen raken tot der verderuinghe: Dus en raeckt het -! peck m aen, opdat ghy niet besmet en wort: Want den quaden naec een quaet eynde, het welcke oueral de last sal draghen. Voor dc ende voor alle quade, mijn lieue sone, wilt v wachten, ende denc dat Paulus seyt, 4- dat wy alle sullen ghestelt worden voor Rechter stoel Christi, op dat een yegelijck daer ontfanghe in z lichaem, daernae dat hy ghedaen heeft, het sy goet ofte qua ende het vleesch en sal v niet goets raden: Daerom mach Pau wel seggen: * Vleeschelijck gesint te zijn, is de doot, Ja die vl<

1) In de eerste plaats.

Mat. 16. d. 26.

Heb. 11. c. 25.

Mat. 7. b. 13. ■ Joan. 8. b. 12.

- Fol.136 V. 1 Esa. 59. b. 15.

't i.

k

'9 '1

t,

>r Pa. 110. b. 10.

1-

ït

v Eccl. 14. b. 15. i- Eccl. 9. c. 21. ,1b + Pro. 1. a. 10. Ivriet Eccl. 13. a. 1. kt :se kt

en 2.Cor.5.b.lO.

Ün et,

[us

»y- Rom. 8. a. 6.

Sluiten