Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ick alle de gene die daer willen de Macht wederstaen doort sweert ende gewelt, ende houde dat voor een Duyuelsche Leere »). //

Ic gelooue ooc in de verrijsenisse der dooden, gelijck als daer geschreuen staet, Job. 19. c. 25. Dan. 12. b. 12. Jo.in. 5. c. 2 1 Corin. 15. b. 12. 1. Tess. 4. c. 16. Dat alle menschen sullen opstaen van den dooden in haer eyghen lichamen, Job 16. e. 25 1. Cori. 15. d. 35. Als de Heere sal comen in de Woleken met zijnen Enghelen, daer hy sal ordeelen een yegelijck nae zijn wercken, Matt. 24. c. 30. 25. c. 31. Rom. 2. a. 6. l.Tess. 4. b. 16.

Int generale, Ic gelooue al wat een warachtich Christen schuldich is te geloouen van die heylighe Ghemeente, ende van die articulen des geloofs, gelooue ic wt gantscher herten ende wil daer in leuen ende steruen. Hier versaecke ick alle valsche leeringe, heresien ende secten, de welcke niet en accorderen met God ende zijn woort. Ende daer in ick gedoolt mochte hebben in eenighe valsche leeringhe, daer af bidde ick den almoegenden Heer, dattet hem belieue door zijne groote liefde ende bermherticheyt my te

vergeuen. j-i_i.iv,

Ick bidde ooc, waerin dat ick soude moghen ghesondicht hebben tegen den Keyser ofte den Coninc, ofte tegen eenige andere, dattet hen belieue my te vergeuen, door die groote liefde ende bermherticheyt Gods.

(I Hier volclit de Belijdin-

ghe van Jacques, de welcke hy ghedaen heeft voor den Commissarius, ende den Inquisiteur, diemen noemt Kettenneyster, Ten meestendeel op vraghe ende antwoort gestelt2). II

NAdat ick thien weecken geuangen hadde gheweest, soo is dit

mijn eerste ondersoeck geweest.

ü Den derden dach Januarij, Anno. 1558. Te reeckenen tbe-

gintsel des Jaers van nieu Jaers dach af, so quam na middach en

l7 Mot nadruk, om de verdenking van overeenstemming met de Wederdoopers

te ontgaan: zie fol. 145 vo.

2) Zie «anteekening t op fol. 142 r», bl. 209 l.ie. boven. Eerst een.gent.jd na de

verhooren teekende d'Auchy ze op, natuurlgk in eigen redactie.

■)l. 144 r».

Fol. 144 V [n°. 2.]

Sluiten