Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| n°. 6. Fol. 160 v«

piers ') veruullen, soo veel comparatien ende ghelijckenissen, buyten ende sonder Schriftucre brochten sy my voort, maer ic santse altijt totter schrift. Isser yet in mijn Liedekens2), dat met dit geschrift niet en accordeert, daer ouer en salinen hem niet verwonderen, want al waert dat icker noch so veel schreue, so en soude ic niet connen verhalen alle de propoosten, die ick met haer gehadt hebbe. Also hebben sy my gequelt.

DEn veerthiensten dach Januari), desselfden Jaers 1558. op eenen vrydach na Noen3), so was ic wederom gheleyt voor den Kettermeester, ende ick ghinck voor hem, ende hy groette my blijdelijck, want // so veel als ick mereken conde, de wijn hadde hem seer verblijt, ende en brochte gheen Boecken met hem. Ende na sommige woorden die wy te samen hadde, so seyde hy tot my: Jacques, de oorsake waerom ick hier gecomen ben, is alleen om te weten uwe besluyt, want ick en wil niet meer disputeren met v vanden Articulcn des geloofs, als van de Misse, van der Biechte, van de Aflaten ende Yegeuier, ende aenroepinge der Heylighen, oft ander ordinancien van onse Moeder de heylighe kereke. Jacq. Mijn heere, ick ben wel te vreden, ick en soecke oock niet te disputeren, maer alleen simpelijcken te gheloouen het gene dat wy gehouden zijn te geloouen, so veel als de Articulen des gheloofs aengaet. Ket. Ja, wi en hebben met het disputeren niet veel te

Tit. 3. b. 10.

l.Cor.2. b. 15. Fol. 161 r°.

doen, want Paulus seyt: * Schout eenen ketterschen mensche, na de eerste oft tweede vermaninghe. Jacq. Mijn heere, hoe sout ghy my der ketterien haluen connen vermanen, naedemael ghy my noch niet ouerwonnen en hebt, dat ick een ketter ben? Ketter. Neen? zijt ghy niet een ketter? naedemael ghy dat Christelijck ghelooue wederspreeckt ? Jacq. lek en wedersproke dat ghelooue niet, want daer toe streckt al mijn meyninghe, maer ghy neemt uwe meyninge inder schrift op een maniere, ende ick op een ander, ende niemant en mach ordeelen van het recht oft het ongelijc, dan de * gheestelijcke menschen door den Gheest Gods. Hy vraechde my al lacchende: Hebt ghy den Gheest Godts? Jacq. Mijn heere, ghy en moet my dat niet vragen met geckerie, want ick en beroeme my des niet, dies niet te min verhope ick door do ghenade Gods, dat ick niet gedreuen en worde van den gheest des Satans, ket. Nochtans zijt // ghy verleyt ende in dolinge, ende

1) Een boek papier.

2) Zie Je aanteekening op fol. 442 r", boven bl. 208 vg.

3) Zoo ook Je Offerboeken : eerst Van Braght veranJert Jit woord hier evenals op alle andere plaatsen van het Offer des Ileeren in «middag''.

Sluiten