Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jac. Ja mijn heere, ghy segt dat onse secte maer ghcducrt en heeft twintich oft dertich Jaren, maer het heeft altijt ghewoest * dat de i ghene die Godtsalich willen leuen in Christo Jesu, veruolch hebben moeten lijden, na dat woort Pauli. ket. Alsoo segghen alle ketters. Jac. Paulus heuet aldereerst gesproken, nochtans en was hy geen ketter, ketterm. Ick weet wel, dat hy geen ketter en was, mer sy gebrnyeken altesamen dat woort Pauli, maer ick segghe v, ten is nv niet nieuwelincx opgccomen, datter plaecaten ende mandamenten zijn om de ketters te doen steruen, het heeft soo gheweest ouer duysent vier hondert Jaren. Jacqu. Maer het is te besien, oft de Keyser Theodosius daer ghy af gheseyt hebt, wel dede, ende een goet werek nae Godts wille, gheuende sulc een mandament. ket. Ja hy trouwen, nademael hy wel wiste dattet ketters waren. Jacq. Mijn heere, het was na zijn meeninghe dattet ketters waren, maer nae de meeninghe dergheenre die haer leuen verlieten om tghetuyehenisse haers geloofs, so was hy selfs een ketter ende Tyran. ket. Wat weet ghy dat? Jacque. Dat verstaet hem seluen, want die ons ter doot brengen om ons geloofs wille, en achten wy niet beter dan ketters ende Tyranncn, ghelijck alsmen wel II dencken mach dat oock die deden, die van Theodosio den Keyser gedoot waren. Ende daerom, sulcke saecke en mach nipt a-eoordeelt worden. 4- dan door den Geest Gods. kett. Neen

>.Tim.3.b.l2.

Fol. 169 r°. l.Co. 2. b. 14.

neen, ghy en moet niet dencken dat so veel geleerde Doctoren, die doen ter tijt waren in die Catholjjcke kereke, tselfde souden toe ghelaten hebben, waert dattet onrecht gheweest hadde de ketters te dooden. Jacq. Ick en wil niet stuenen op ordinancye ofte wijsheyt der menschen, want ick houde my aen dat onderwijs Christi, ende zijnder Apostolen, die ons altijt vermanen, dat wy ons sullen af scheyden van 4- de valsche propheten, ende t de ketters schuwen, ende niet daer nae loopen, ofte die veruolghen totter doot. ket. Mijn soone, weet ghy wel, waerom dat syse niet ghedoodt en hebben? Jacq. Ick ghelooue dattet geweest is om dies wille dattet Godt niet behaechlijck en was. ketter. Neen neen, Jacques, het was daeromme dat sy niet machtich genoech en waren, ende dat sy noch Coninc noch Prince noch Ouericheyt en hadden. Jacq. * Christus was machtich ghenoech te hebben tot zijnen behoeue meer dan twaelf Legioenen der Enghelen, Ende de Apostolen hadden machts genoech door den heyligen Geest, maer sy waren gheroepen, om te wesen een cudde, t als schaepkens ende lammerkens, * Simpel als de duyfkens, 4- Omgekeert als kinderkens. ket. Tis wel waer, dat was alsoo doen ter tijt. Jacq. Ende nv mijn heere, sullen de kinderen Gods wesen van een ander natuer, dan degene die doen ter tijt waren, ende sullen sy hebben

Mat. 7. b. 15. t Tit. 3. b. 10.

Mt. 26. e. 42.

Joa. 10. c. 27. *Mt. 10. b. 1G. + Mt. 8. a. 3.

Sluiten