Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want ghy lieden aegt, dat ghy die Cuddc Christi zijt, ende dut wy verschuerende woluen zijn, ende ghy lieden doot ons, dat en dunct my niet recht te wesen. Hierop vraechde hy my al lacchende: Jacques, was Petrus ooc niet een schaepken Christi? Jacq. Mijn heere, was hy van Godt t vercooren, soo was hy oock van die > cudde. Ket. Antwoort, iae of neen. Jac. Tek ghelooue niet alleen, dat hy een schaep was van die cudde Christi, macr selfs oock een J herder. Ketter. Welaen, hy die een schaep was, heeft wel twee menschen ghedoodt? Jac. WelckoP Ket. * Ananias ende zijn huys- l urou Saphyra. Jacqu. Hoe heeft hyse ghedoot, naedemael hy gheenen stock' en hadde, nochte sweert? Tst niet gheweest die Geest des Heeren? Ket. Euenwel heeft hy dat gedaen. Jacq. Mijn heere en gheeft doch de eere den menschen niet, ghelijck oft si dat door , haer * eyghen cracht doen moch//ten, Want dat sy gedoot waren, . was door den Gheest des Heeren, ende oock en wast niet om sulcken sake, als ghy lieden doot, maer het was om haerlieder * luegen tegen den heylighen Gheest. kette. Welaen Jacques mijn Soone, dit en vordert ons niet, siet dat gliy v wel beraet, ende v betert, ende v bekeert tot dat gelooue, ghelijck als uwe ouders gelooft hebben, want ghy zijt in dwalinghe, ende daeromme gelooft ghelijc als een goet Christen schuldich is te geloouen, sonder v soo veel dinghen te onderwinden. Jacqu. Dat * ghelooue is een «m.iP finds sovt Paulus. ket. Ja het is warachtelijck een gaue

[at. 10. a. 1. oa. 6. g. 70.

oa. 21. b. 17. Lcto. 5. a. 1.

Veto. 3. b. 12. Fol. 170 V.

A.ct. 5. a. 1.

Rom. 12. a. 3. l.Cor. 12. a.9

Gods. Jacq. Soo en moeghent dan die menschen niet gheuen. kette. Trouwen neen, men moet God bidden. Jac. Hoe coemtet dan datmen my wil bedwingen ') te geloouen, my dreyghende met den doot? ket. Men geeft v tijt om te bekeeren. Jacq. Mijn heere, wat tijt? ses, seuen, oft acht daghen, ghelijck als ick ghesien hebbe in Brabant? is dat een tijt om so haestelijck te veranderen int gelooue? ket. Van Brabant en weet ick niet, maer hier gheeft men haer lieden driemael veerthien dagen ten minsten om te besien, oft sy sullen willen gheloouen, alsmen haer dat woordt Godts voorghehouden heeft. Jacq. Hoe segt ghy alsoo mijn Heere, ist dat zijt willen gheloouen ? ghy spreect als mochten si van haer seluen geloouen, ende nochtans'segt ghy dattet ghelooue is een gaue Godts, Die Apostolen hadden ghehoort twee oft drie iaren den Heere Jesum, vol * wijsheyt ende waerheyt, ende nochtans en consten zijt niet wel begrijpen, ghelijck als ghy mereken muecht aen die twee

\) Dwingen. L ,

2) Blijkbaar hield men zich niet aan zulke termijnen. Aan D Auehy is nog wel een jaar tijd tot beraad gegund. Aan Jan van Parijs zeggen de rechters te Gent in 1508, dat hij en zijne medegevangenen «korte expeditie hebben souden en souden patientie hebben noch negen ofte tien dagen", Van Braght, bl. 3b9.

Joa. l.b. 14,

Sluiten