Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 193 V°.

l«'. 1.) Rom. 1. a. 7.

1.Cor. 1. a. 2.

2.Joa. 1. a. 1. Act. 4. d. 32.

l.Tess. 3. a. 3.

l.Pe. 4. b. 15.

l.Pe. 4. b. 14.

Rom. 8. b. 18. l.Cor. 2. a. 9.

Q Dit is ee-

nen Brief van Adriaen

Pan, gcuanghen wcsende tot Antwerpen ende is aldaer omghebracht,

int Jaer. 1559 ').

GEnade ende vrede van Godt onsen hemelschen Vader, door die verdienste Jesu Christi zijnen beminden Soon, met die rechte verlichtinge des heyligen Geests, wunschen wy allen liefhebberen der eewiger waerheyt, Amen.

G Mijn hertgrontlijcke lieue ende gewenschte broeders, die wy wt * gront van onser herten lief hebben, ende v in onser herten dragen, als die gene daer wy 4- een siel ende een lijf mede zijn, al ist dat wy v nv berooft zijn nae den aensien so en zijt ghy des niet dan te meer in onser herten, ende wi bidden v lieden, dat doch * niemant af en laet om ons drucx wille, die wy nv begeuen zijn, want wy hopen dattet v lieden een vruecht sal zijn om te hooren, want wy weten dat gewis, dattet voor de rechte waerheyt is: -1- Niemant onder v en ljjde als een misdader, seyt Petrus, oft als die na ander lieden goet staet, mer lijt ghy als een Christen, so zijt ghy salich, want de heerlijcheyt ende t geest Gods rust op v, maer by haer wort hy versproocken2). Paulus seyt, * dat het lijden van deser tijt niet te gelijcken en is, by die heerlijcheyt die aen ons geopenbaert sal worden, t Ja dat noyt ooge gesien en heeft noch noyt in des menschen herte en quam, dat

1) Volgens de bescheiden in het Antwerpsch Archievenblad, IX, bl. 2, 3, 8, 9, 16 afgedrukt, waren Adriaen Peeterssone Pan en zijne huisvrouw Neelken Jacops — hij was van Driel, zij van Reimerswaal, — wegens herdooperij uit Nivelles naar Antwerpen gevlucht, te gelijk met Gielis Rernaerts, fol. 212 v» vgg. Daar is Adriaen 16 Juni gevonnisd, 18 Juni onthoofd : Neelken 27 Juni veroordeeld, 28 Juni verdronken. Hun huisraad werd verbeurd verklaard ; 't bracht bij verkoop na aftrek van onkosten en schulden 7.r> gulden 14'/j stuiver op : t. a. p. bl. 16.

In Pan's brieven voert een man van minder kennis en beschaving de pen dan in de meeste andere van het Offer des Heeren: hij had inderdaad »de gave van scrijven niet seer wel", fol. 195 v®.

2) Gehoond; wordt kwaad van hem gesproken.

Sluiten