Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Esa. 43. a. 2.

Ronse.

Hans.

♦ Jer. 51. a. 6. Apo. 18. b. 4.

* 2.Cor.6.c.l4.

Ronse.

Hans. Ronse.

Hans.

Fol. 202 V. Mat. 19. b. 14. Lue. 18. c. 16.

Hans. + Gal. 1. a. 8.

Sal self den strijt ter noot aenueerden

* En by ons staen in water ende vier.

Twelf vrienden geuangen te Gent door listen Hebben haer gestelt soo vroomlijck ter weer Tegen die bedriecheljjcke Sophisten Dat sy ter schande quamen met haer leer.

Een wt haer, Hans de vette geheten Heeft zijn disputatie beschreuen fijn Die hy had met de valsche Propheten Onder als een vraechde in desen schijn ').

Waeromme en blijft ghi niet met ons allen Int geloof en dienst der Roomscher kerc claer t Dat haer plagen op my niet souden vallen Ben ic gescheyden wt tmidden van haer.

4- Aengesien dat gemeynschap metten lichte De duysternisse niet hebben en sal Noch dat ongerechte metten gerichte Noch Christus insgelijcx met Belial.

Het sacrament des doopsels in ons kercke Moetmen toecomen salmen salieh zijn Segt wat dat ghi hout van alsulcken wercke Niet, want kintsdoop is geen beuel deuijn 2).

Dbesnijding is daer op een figuracy Want int oudt Testament de kinders cleen Onbesneen, en die in dees tijt van gracy Blijuen ongedoopt zijn verdoemt met een.

Hans antwoorde daer op int generale Meyskens int oudt Testament na v woort Die moesten dan verdoemt zijn altemale Dats maer philosophi, sprac hy verstoort.

Maer ghy sout v billicx te seggen scainen Dat donnosel kinderen zijn verdoemt Van den welcken de Heere seyt by namen //

* Dat alsulcken dat hemelrjjck toecoemt.

Daer riep ooc eenen paep onder den hoope

Dat een van Paulus discipulen schreef Dat hy had geleert van hem den kinderdoope Siet doch wat argument dat hy hier dreef, t Al waert also dat wten hemel daelde

1) fcOnder het vragen" (wanneer een van hen vraagde) »van iemand in dezer voege". Of: «onder alles vraagde er een in dezer voege" ?

2) Divin, goddelijk.

Sluiten