Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l.Co. 12. b.13.

Fol. 220 V. Ephe. 5. o. 23.

Mat. 16. c. 18 Eph. 4. b. 16.

Heb. 12. c. 15.

Apoc. 5. b. 13.

Apo. 14. b.13.

* Apo. 6. a. 9.

Apo. 21. a. 4. Joa. 16. c. 20.

l.Cor. 2. a. 9. Fol. 221 r°.

l.Cor. 2. b. 10.

Act. 14. d.22.

1.Tes. 5. b. 17.

Kom. 12.li.12.

* Eph. 6. c. 18.

2.Cor. 1. a. 5.

dienste ons Heeren Jesu Christi, ende die ghemeynschap des heyligen Geests, t door welcken O heest \vy tsamen // tot een lichaem gedoopt zijn, van het welcke Christus het hooft is, t ende wy de leden onder malcanderen, vleysch van zijnen vlevsche, ende been van zijnen beene, ende hi is zijns lichaems Salichmaker, ende geen I poorten der hellen en rnogent verweldigen nochte tegen staen, soo wy vast inder * liefden onder malcanderen geknocht blijuen, ende ons niet en laten verleyden, maer vast houden het gelooue in Christo Jesu, I ende der genaden niet versuymelijck wesen, die ons van God geschiet is door Christum Jesum zijnen eenigen gebooren sone onsen Heere, den welcken si + lof, prijs, eere ende dancksegginge van nv tot in der eewicheyt, Amen.

G Na alle hertelijcke groetenisse geschreuen aen v mijn beminde huysurouwe ende Suster in den Heere, den welcken ick nv ontrooft ben door die banden, daer ic in sittende ben, om het getuychenisse ons Heeren Jesu Christi, ende het geiooue in God, het welcke ick hoepe met mijnen bloede ende doot te besegelen, ende also inde * ruste te gaen by allen Heyligen Godts onder den I Altaer, welcke Altaer is Christus, ende also alle mijne mede broederen ende susteren verbeyden, waer wy dan tsamen vergaderen sullen, ende blijuen van eewicheyt tot eewicheyt, ende alsoo in vruechden zijn eewelijc, waer van geen scheyden meer en sal gehoort wesen, maer wy sullen in der eewicheyt met God ende den Lamme ende alle heyligen regneren, t daer en sal geen suchten noch weenen meer gehoort zijn, maer alle tranen sullen dan van onsen oogen gewasschen worden, onsen * druc sal in vruechde ende blijschap verandert worden, ons weenen in lacchen, ons scheyden in een eewich vergaderen, daer niet dan vruecht ende blijschap zijn en sal: Want noyt * oogen en hebbent ge//sien ende noyt ooren en hebbent gehoort, noch het en is noyt in smenschen herte gecomen, dat God bereyt heeft voor zijn wtuercooren, maer t God heuet ons geopenbaert door zijnen geest, Daerom laet ons goeden moet hebben, ende verduldich inden druc wesen, want') wetende dat wy door veel * drucx ende veel lijdens moeten ingaen int rijcke der hemelen, ende laet ons altijt -1- gestadich wesen inden gebede, ende vast aen houden met * bidden ende smeeken in den geest, dat hi ons altijt troosten, stereken, ende becrachtigen wil, op dat wy altijt volherdich moghen wesen, in alle den druc ende lijden, dat ons soude mogen ontmoeten, in welcke lijden hy ons niet ongetroost en sal laten, * want gelijck het lijden Christi veel ouer ons coemt, also coemt ons veel troost door Christum. Nv

1) In alle uitgaven. »Want'' zou by overbrenging in ons taalgebruik wegvallen.

Sluiten