Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pro. 10. b. 17. Sap. 3 b. 11.

Fol. 251 v. Esa. 54. b. 13.

Mat. 28. b. 19. Mar. 16. b. 16. Acto. 8. b. 11. + Act. 2. d. 38.

Mar. 16. b. 15. Mat. 3. b. 13.

l.Pet. 2.c 21.

Fol. 252 r°. Mat. 26. c. 25.

l.Cor.lO.b.16 11. c. 22

Joan. 6. g. 63

ghy v niet laten onderwijsen? Antwo. Jae ick geerne * wie straffinge ende onderwijsinge van hem werpt, die is onsalich. Neemt ghy II een Testament ende onderwijst my. Vrag. Wy en zijn geen Leeraers, wilt ghy v niet van Priesters laten onderwijsen ? Antw. Godt is de beste Priester, t die sal my wel onderwijsen, daer by sal ic wel blijuen, door Gods genade. Vrag. Daer heeft ergens een Biesl) [lantlooper] geweest, die heeft v wat te voren gepreeckt. Yoort seyden sy, dat sy gelesen hadden int oude Testament, hoe datter veel kinderen gedoopt waren. Peter antwoort: Tek en hebber niet van ghelesen, ick heb wel gelesen, dat Christus den geloouigen heeft beuolen te doopen, Math. 28. Mar. 16. Ende by den Apostolen gebruyct is, Act. 2. 8. Ende hoe dat Petrus leerde: I Betert v ende een yeder late hem doopen in den Name Jesu, so sult ghy die gauen des heyligen Geestes ontfangen, dat is v ende uwen kinderen belooft, &e. Ooc heeft hy Joan. 3. verhaelt. Doen hebben sy geseyt: Peter ghi zijt verleyt, zijn uwe Broeders ooc also gesint? Hy antwoorde: Wat weet ic van mijn broeders, ick mach spreken vant gene dat Godt my gegeuen heeft, dat kenne ic. Yoort heeft hy verhaelt, als Christus seyt: * Gaet in alle de werelt, preect ende leert, wie ghelooft ende gedoopt wort, die sal salich worden. Item, t hoe dat Christus tot Johannem aen die Jordaen quam, om van hem ghedoopt te worden, op dat hy eerst alle gherechticheyt voor ons soude volbrengben, om een voorbeelt te wesen, 4- dat wy sullen na volghen zijn voetstappen. Ende na Christus lijden hebbent gebruyct die Apostolen, de ghene die zijn Lichaem ende Ghemeynte waren.

Van haer auontmael heeft hy beleden, dat hy daer niet met allen af en hielde, ende si hebben hem vermaent met dEuangely, dat hy al voor recht heeft aengesien, mer niet dattet op haer // gemeente geseyt was, want Christus sprac (seyde hy) tot zijnen Apostolen: * Neemt, eet, dat is mijn lichaem, dat voor v sal worden gebroken. Ooc den kelc: Drinct alle hier wt, het is de kelc des nieuwen Testaments in mijnen bloede, dat voor velen wtgestort wort tot vergiffenisse der sonden. De Christenen sullent on. derhouden, als Paulus leert totten Corinthen daer hebben wijt claer. Sy seyden, haer auontmael (dat si eten ende drincken) warachtich vleis ende bloet te zijn, vragende mi, of wijt ooc also . niet eten ende drincken. Ant. Christus sprack, I dat vleis en is niet nut wterlijc te eten, mer het woort is geest ende leuen. Ende ons Ghemeente en is niet buyten Christus lichaem.

1) Niet bij Kiliaen. Een frieseh woord : grappenmaker. Maar volgens Dijkstra's Woordenboek is een biesjager ook een boevenjager, een politiedienaar.

Sluiten