Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paal. 3. a. 7. 27. a. 3.

Fol. 270 r".

2.Cor. 2. b.18. Apoc. 6. a. 9.

l.Pet. 5. b. 12.

die Croone des eewighen leuens, die God de bermhertige lieue Vader my gheuen aal, niet alleen my, raaer alle die daer liefhebben zijn toecoemst, ende sal in dat weerdighe Landt nv comen, het welck ick inden ghelooue ghesmaect ende gesien hebbe, waerom mijnen inwendighen mensche eenen lust daer toe heeft, also * dat ic mi niet en ontsie tegen mijne vianden, noch en verschricke voor die Jordane, hoewel sy in sominigher ooghen gansch verschrickelijck om aensien is, so zijn wijt gewis ende seecker, dat onse ghetrouwe Godt Israels by ons zijn sal, ende salse door zijnen stereken // Arm bereyt maecken, alsoo dat wy ongheschent daer door sullen comen, den ionghen vromen Israeliten daer mede eenen moet gbeuende. Summa, al die God van herten vreesen willen, t die zijn wy door Gods genade eenen rueck totten eewighen leuen, ende die ons haten, een rueck des doots. Adieu mijn vleysch mijn bloet, 1 onder den Altaer hope ick v. 1. altesamen te verwachten. Laet' v. 1. mijn bloedt tot een eewich Testament ende memorie zijn. Oorlof tot inder eewicheyt, Amen.

(I Och houdet v vromelijcken, dat bidde ick v. 1. op den Wech der gherechticheyt, want ick betuyghe v. 1. voor Godt ende zijnen Enghelen met mijnen bloede, dat het den rechten wech ende Heyrstrate, iae * die rechte ghenade ons Godts is, op welcken ende in welcken ghy staet. De ghenade Gods sy met v, Amen. Den xxiiij. Octobris, smorgens ten vijf vren. Anno. 1564.

3il a Noch eenen Brief aen

zijn Huysurouwe.

Mijn hertgrondelijcke wtuercoren lieue Huysurouwe, ende suster in den Heere, Ick wensche v. 1. veel crachts ende troosts van God den bermhertigen lieuen Vader, door den troost des heyligen geests, waer mede hi alle bedructe becommerde herten vertroost, die daer beswaert zijn om zijnder getuygenisse, gelijc het ymmers met v.1. op desen tegenwoordigen tijt staet, also dattet v. 1. al wat seer Fol. 270 v'. druct, hoewel v.1. nochtans wel // so vele door den Heyligen Gheest gheleert zijt, also dat ghy wel weet dattet ons Heeren ende Meesters wille is, dien wy onse knien gebogen hebben om hem te dienen, ende getrou te zijn in alle noodt, druck, ende aenuechtinge, want daer toe heeft hy ons beyde vercoren ende beroe-

Sluiten