Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om Christum vangen de Jootsche gronden ') Yeel vonden // hebben sy gesocht tVoor dertieh penningen, wel bedocht Wert don8chuldich bloet vercocht Dees verraderije door Satan gewrocht Heeft Judas listich volbrocht.

4- De Joden (als Christus openbaerde)

Op de Aerde // vielen doen ter tijt Maer Judas veruult met haet en nijt t Die sprack: Gegroet Meester zijt En met eenen cus als een ypocrjjt Verriet tLam gebenedijt.

* Christus aldus om onse misdaden Wert verraden // van die adt zijn broot

t Den slaenders hy zijn reyn lichaem boot Dwelck ontfinck menigen stoot Toonende vyerige liefde groot 4- Gehoorsaem tot sCruycen doot.

De Discipulen alle gemeyne Christum reyne // * dus siende geuaen t Deene heeft het versaken gedaen Dander zijn henen gegaen Dus lieten sy Christum, het suyuer graen 2) In sCruys persse alleene staen.

Christus voor alle zijn lichaems leden 4- Heeft getreden //de wijnpersse alleyn Ende met hem was groot nochte cleyn Dus vriendekens int gemeyn Ouerdenct wat Christus theylichste greyn Leet vanden Joden onreyn.

* Vande Joden wesende geuangen

Aen zijn wangen // sloegen hem ter spoet Maer Christus t als een Lammeken goet Dat zijn mont niet op en doet Tsteecken ende slaen der Joden onvroet Verdroech met grooter ootmoet.

4Vulschelyck hebben sy (sonder slaken) Snoo oorsaken // van Christo gedocht

Mat. 26. b. 14. Luc. 22. a. 4.

Joan. 18. a. 6.

Fol. 2 r°. Mat. 26. e. 48. Luc. 22. d. 47.

Psa. 41. b. 10. Esa. 50. b. 6.

Phil.2. a. 8.

Mat. 26. e. 49. + Mt.26.g. 69. Luc. 22. d. 57.

Esai. 63. a. 3. Apo. 19. c. 15.

Mat. 26. g. 66.

Esa. 53. b. 10. Act. 8. d. 31.

Mat. 26. f. 60.

1) Natuurlijk om het l ijm : «grond" staat hier in den zin van gemoed, inborst.

2) Graan, zaad, zaadkorrel; hetzelfde woord als «greyn" in het volgende couplet; beide krijgen van de beteekenis «pit, kern" die van shet uitgelezene", de keur van iets; dikwijls van personen gebezigd. De pers is de wijnpers: het beeld van «vertreden, gemalen worden" is hier met dat van »de wijnpers treden" verward.

Sluiten