Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godt schenckende t lof en danck.

Yeel Monicken ende Sophisten Hebben haer geuallen aen Oft syse met valsche listen Mochten brengen van de rechte baen Maer de Christenen naet betamen Wederstondense met Godts woort Dat sy haer moesten schamen

* Die soecken der sielen moort.

Sy hebben haer ordeel ontfangen

Nae des Keysers Mandament

Om dat sy zijn afgegangen

Tvleyschelijcke Christendom blent

En in Godts ghemeynte ghetreden

4- Die doort Woord t Godts gheestelijck baert

* Na tgheloof een Doopsel beleden

Van gheen Kinderdoop die Schrift verclaert.

Op den dach dat sy steruen souden En dat ordeel hadden ontfaen Haer liefd en sachmen niet vercouden Maer als vrome ghetuygen staen Dits den dach heeft Naenken ghesproken Daer my so lang na heeft verlanct Goris, Wouter, en Grietken ontloken Haer monden, en hebben God gedanct.

Sonder worgen ') zijn sy verwesen Te branden elck aen eenen staeck Doen seyde die vrouwe ghepresen Wy dancken v Heer van dese saeck Grietken sprack met goeder meenen Spaert drie staken Raetsheere bemint Alle vier steruen wy wel aen eenen Want geestelijck zijn wy alleens ghesint.

Acht Monicken zijn daer ghecomen Om te quellen dat Godlijck saet Maer sy hebben niet aengenomen Der valscher Propheten raet Trect wt v lange cleeren Heeft Grietken tot haer gheseyt t Eer ghy een ander wilt leeren Maect v seluen doch eerst bereyt.

Heb. 13. c. 15.

Fol. 9 r°. Joan. 10. a. 2.

l.Pet. 1. c. '23. Mat. 28. b.18. Mar. 16. b.15.

Rom. 2. c. 21.

1) Verzwaring van de doodstraf. Zie aanteekening 2 op fol. '245 vo hierboven-

Sluiten