Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tredende seer ootmoedich

t Christus voetstappen volgende naer

Ghestelt zijnde seer liefachtich

Sijt ghi herdoopt, sprac de Schout eenpaer

Vraecht na mijn gelooue warachtich

Na den kinderdoop vraechde hy hem daer.

Op den Steen heb ick beleden Voor mijn Heer de Marckgraue fris Vanden kinderdoop oock mede Dattet wt God niet en is | Het zijn insettinghe der menschen Dat sprack hy met woorden claer Den Schout om weten was zijn wenschen Weder vragende int openbaer.

Sijt ghy herdoopt (sonder bedriegen)

Sprac de Schout, segt ia oft neen Want ick weet, ghy lieden sult met heg Daerom spreeckt de waerheyt reen Op mijn ghelooue, na Schriftuere Heb ick my laten doopen ient Als Matthei achtentwintich puere En Marei sesthien staet bekent.

Doen hy nv hadde beleden Ghelooue, Doop, Leer ende daet So en mocht hy niet spreken met vreden De heeren sloten eenen raet Och lieue Borgers onuerslagen »)

Elf Jaren heb ick hier ghewoont Niemant can ouer my geclaghen (Want geen ongelijc en hadde hj ge oon .)

Mijn leuen en leere ghemeene Coemt ouer een al met Gods woort Dats doch waer, mijn lieue Broeder reene Sprack een broeder, als daer was gehoort De Diefleyders zijn opgheresen Om haer gewin seer ras Ondersoeckende mits desen Wie dese Broeder was.

Oft ick my mochte verantwoorden Al teghens die Papen pleyn (Int openbaer dat alle menschen hoorden)

D Ik heb hier zoo lang gewoond zonder beangst of verschrikt te worde,

l.Pet. 2. c. 21.

Mat. 15. a. 9.

Fol. 20 r°.

Mt. 28. b. 19. Mr. 16. b. 15.

I.

Sluiten