Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terstont verstaet // de Heeren quaet Met haren raet // quamen wilt hooren Willem sprac, vaet // mijn Heeren het doet v baet En wijst') niet na tPlaccaet Wilt ghy niet zijn verloren

Denct doch opten daeh // die niemant voorby mach Als ghy sult roepen ach * Oft ghy moet zijn herhoren.

Sy hebben terstont // al gelijck int ront Hem met eenen mont // verwesen O Heer doet cont // haren quaden vont Dat sy worden ghesont En de Schriftuer lesen Maect dat haer hert // hart als een bert 2)

Doch soeter wert Dat bid ick v mits desen.

Smorgens vroech tijt // op de merct wijt Met cleyn iolijt // sy hem brachten Aenden staeck sonder strijt // worgen met nijt Sonder langer respijt Gingen sy hem versmachten Och God, O Heer // siet doch eens neer Na v t leden teer Want sy haer seer verachten.

Prince ient // mijn liet bekent Is nv ten ent // gesongen Ick wasser present //en hem ontrent Als hy was ghesent Voor den ouden ende iongen Daer hy beleet // zijn geloof gereet Voor dOuerheet

God moeten louen alle tonghen.

Joan. 3. a. 3.

Eph. 5. c. 30. Fol. 23 r°.

(I Nae de wijse: Met eenen droe- [n°. ll.] 3) _ uen sanghe.

, , .i Van een vroom

IN bitterheyt der sielen Christen, te

Claghe ick dit iammer groot Vueren deer-

Datmen dus siet vernielen lgc onthooft.

1) jLet wel op, het zal u nut doen ; en spreekt geen vonnis naar t plakkaat \

3) Oh" gedicht op een onbekende - het Groot Ofïerboek van 1617 noemt 1553

Sluiten