Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stonden die Gildebroers seer verstaeftl) Doen wpraek Qoyuaert na tbetamen Hoe 8taet ghy dus * gestoct en gestaeft Also deden oock de Joden Als sy Christum brachten ter doot Wy staen hier als zijn boden In tijen hadden wy wel geuloden Hadden wy geureest voor desen noot.

Na desen vielen te samen Die vier Vrienden op haer knien Als sy die staecken vernamen2)

Daer den brantoffer moeste geschien Na tgebedt opstaende sy custen Malcander met blijden aenschijn Daer na Anneken met lusten

Mt. 16. e. 40. Mr. 14. e. 43. Lnc. 22. d.47. Joan. 18. a. 3.

Hief een liedt op, als den gerusten t Op v betrou ick o Heere mijn.

Die dienaers die by haer stonden Spraken: "Wilt ons hier swijgen ghy Waerop men hoorde vermonden Goyuaert: Neen suster singet vry En hielp haer singen sonder trueren 3) De dienaers waren daerom gram En den schout, want ter selfder vren Riep hy een dienaer met versueren 4) Die seer haestelijck tot hem quam.

Ily seyde hem wat in zijn ooren Daer na hy seer snellijck ginck Totten Buels knecht, die met verstooren Also saen als hy de mare ontfinck Aen Goyuaert hem schicte te wercke Om breydelen 5) in corter stont Maer Goyuaert sloot als de stercke Staende vrymoedich inden percke Sijn tanden, en bewaerde zijn mont.

Paal. 31. a. 2. 71. a. 1.

Fol. 36 r>.

4) Stokstijf. MM «M

behoefde dus de overheid te Lier nog niet, zooals later soms ÏTSJSï-tle. in stilte te doen plaats hebben om opz.en onde,

het volk te vermijden » . Joor 0ns ,uit den treuren."

% —

5) Zie aanteekening 1 op fol. 31 r».

Sluiten