Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maer die my hier belien Die aal ick tallen tien Belijden allegader Voor mijn Hemelsche Vaer

* En vreest niet ghy cleyne schaer t Ick ben alleen v ontlader ').

Hoe soudick mogen aijn beswaert Als ick sulcken troost vinde Dat hy my als zijn t oochappel bewaert Seggende, mijn beminde

* Mach een Moeder haer eygen kint Verlaten, dit wel versint

Al waert oock dat zijt dede So en sal ick v nemmermeer Verlaten, doet na mijn leer2)

Maer brengen in sHemels stede.

Alsulcken troost heb ick ontfaen Gheen vreese en coemt my ane Dat heeft de Ileere God gedaen Met zijnen soeten vermane Nv en vreese ick sweert noch gloet Daer af danck ick den Heere soet Dat hy my so coemt stereken Die op den Heere betrout Tis wonder wat hy aenschout Als God in hem coemt wereken.

* Maer twerek Gods en wort niet gesien Met vleeschelijcken oogen Het moet al inden geest geschien Anders en macht niet dooghen Wie daerom doet eenich vlijt3)

Het is al verlooren tijt Sy moeten t eerst herboren wesen Wt water, geest, en vier Al na Christus manier + In een nieu leuen verresen.

Geen menschen en mogen dit beuroen

Luc. 12. d. 32. *Mat. ll.c.28.

Sach. 2. b. 8.

Esa. 49. c. 15. Fol. 44 V.

l.Cor. 2. a. 7.

Mat. 18. a. 3. Joan. 3. a. 3.

Rom. 6. a. 4. Coll. 3. a. 10.

1) Ontlasten, den last van iemand afnemen.

2) Doet gij, d. i. indien gij doet, naar mijne leer.

3) «Daarom, wie (om het werk Gods te zien) zeil aan den arbeid gaat (en dus van eigen inspanning heil verwacht), die geeft zich vruchteloos moeite, indien niet zijne wedergeboorte is voorafgegaan."

Sluiten