Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is also gebuert Na tHof al vander Sale Leyden sy ons, maer ongetruert

* Als slachschaepkens deuijne ^s' °"

Wy en vreesden torment noch pijne Rom. 8. d.36.

Maer dachten op dat eewich duert.

Ick cant niet al vertellen Ons spreken op onsen ganck Dus neemt mijn simpel stellen Van my wt gunste in danck Int Cootken 4) dat wy treden Daer wy den Heer aenbeden Met spreken ende met lofsanck.

Ten heeft my niet verdroten Dat ick hier hebbe gedicht In een viercante gesloten Niet hebbende so veel licht Om lesen oft om schrijuen Int herte moestet blijuen Tot dat my de Heer brocht int gesicht.

Broeders en susters wilt dencken *Op ons die in banden zijn Heb. 13. b. 13.

Wilt ons tot hulpe schencken V gebeden op dit termijn Dat wy seer goederhande 2)

t Ons lichaem tot een offerande Rom. 12. a. 1.

God den Heer mogen geuen fijn.

Hier mede wy v groeten Fo1- M v°-

Met des Heeren vrede gemeyn Die den druck can versoeten Bidt dien groot ende cleyn Op dat wy mogen ydoone

♦Ontfangen des leuens Croone 4.Esd. 2. f. 43.

Te samen in des Hemels pleyn. Apo. 2. b. 10.

1) Het kot, de gevangenis.

2) »Op goede wijze", hier dus: zonder eenige weifeling oi ontrouw.

Sluiten