Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Kene reden van ware vreugde is het voor mijnen ambtgenoot Cramer en mij, dat deze uitgave door den blijvenden financiëelen steun van Hceren Directeuren van Teyler's stichting te Haarlem, het Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelyken godsdienst, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en eenige particulieren geregeld kan worden voortgezet.

De terugblik op de voorbereiding van dit Derde Deel leidt mijne gedachten heen naar de gelukkige dagen, die ik in de bekoorlijk gelegen oude universiteitsstad Leuven mocht doorbrengen. Welk een voorrecht was het mij te verkeeren op den historischen grond, waarop de mannen geleefd en gewerkt hebben met wier geschriften ik mij zoolang heb beziggehouden. Talrijke sprekende herinneringen omringen daar den beoefenaar der geschiedenis, eeuwenoude overblijfselen van het verleden, door den tand des tijds weinig beschadigd, zoodat er, met het nog bestaande universiteits-gebouw, de colleges en de kerken, geen groote verbeeldingskracht vereischt wordt om alles terug te zien gelijk het was, toen de jongelingschap zoowel uit de Noordelijke als uit de Zuidelijke Nederlanden daar studeerde en de godsdienstige strijd der XVIe eeuw ontbrandde. Met innige vreugde gedenk ik tevens den aangenomen omgang met de hoogleeraren der hedendaagsche Katholieke universiteit, de professoren Cacchie, Van Hoonacker, Ladeuze, Maere, Van Hove, Möller, Lbcoütere, en anderen. In zijne hoedanigheid van bibliothecaris der universiteits-bibliotheek betoonde mij Prof. Maere groote hulpvaardigheid. Dat ik te Leuven zoo rustig heb mogen arbeiden en allerwege zoo vriendelijk werd ontvangen, was vooral Uw werk, hooggeachte collega Caucuie! De woorden van hartelijke waardeering en Christelijken broederzin, die gij mij, den Leidschen ambtgenoot, hebt toegesproken ten aanhoore van tweehonderd studenten en

professoren, zijn mij onvergetelijk.

Vruchtbaar was mijn bezoek aan Gent, de gesprekken met mijnen ouderen ambtgenoot en vriend Prof. Dr. Paul Fredericq, den uitgever van

Sluiten