Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn naar do aanteekeningen, welke de schrijver zelf met het oog op eene nieuwe uitgave had gemaakt'). Het zou misschien de moeite waard zijn te onderzoeken, of deze „verbeteringen" ook dogmatische punten betroffen hebben.

Het eerste voortbrengsel van Latomus' letterkundige werkzaamheid was zjjn : „Over de drie talen en de studie der theologie" 2). Het verscheen in de vroege lente van het jaar 1519 3). Sommigen hielden het er voor, dat zijne ambtgenooten aan de samenstelling deel hadden gehad 4). Er waren er, die zeker meenden te weten,

1) Aldaar, fol. a ij».

2) De titel is gevat in eene renaissance-lijst van bloemen en ornamenten. De keerzijde vertoont het wapen van kardinaal Willem de Croy, aan wien het is opgedragen. Formaat: in-4°. Letter : Romeinsch. Signatuur: A ij—E iij. Geen pagineering. Hoogte : 19.3 c.M. Breedte 13.4 e.M. Aantal bedrukte bladzijden met den titel: 44. Aantal regels per blz.: 36. — Het exemplaar, waarnaar de herdruk hierachter heeft plaats gehad, is mij geleend uit de universiteits-bibliotheek te Gent. — Eene tweede uitgave verscheen nog in hetzelfde jaar te Parijs met eenige aanteekeningen van Thomas Carinus, en in één bundeltje met: Desi. Erasmi Roterodami // Apologiae duae, nunquam antehac // typis excusae. // Venvndantvr in vico||diui Jacobi, sub scuto // Basiliensi. — In-8°. De titel van het werk van Latomus luidt in deze editie: De trivm lingvarvm et // Studij theologici ratione dialogus, Ij per Jacobum Latomum Theo-1 logiae licentiatum. // Annotationes saneqvam // eruditae Thomae Carini in eunclem // Latomi Licentiati dialjlogum. [Op quat. D, fol. i' staat:] Parrhisijs apud Henricum Stephanum, expensis Conradi Basiliensis. Anno M.D.XIX. 4. No. Maii. — Daarop volgen 4 bladzijden Annotationes Thomae Carini en een Ad Lectorem op de laatste bladzijde, dat betrekking heeft op de werken van Erasmus. Het geheele bundeltje is gedrukt met Romeinsche letter. Die van de Apologiën van Erasmus, van de Annotationes Thomae Carini, en het Ad lectorem is dezelfde, maar een andere dan de letter van het geschrift van Latomus. Ook de signatuur loopt niet door. In laatstgenoemd werk gaat zij van A ij—Di. De Annotationes beslaan: Dij en iij. Formaat: in-8". Aantal bladen van Latomus, ongenummerd : 23 (buiten de Annotationes). Aantal bedrukte bladzijden met den titel: 46. Aantal regels per blz.: 36. Hoogte: 19.8 c.M. Breedte: 14 c.M. — Met kleine onnauwkeurigheden beschreven door A. Namur, Catalogue descriptif des éditions incunables de la bibliothèque de Vathénêe grand-ducal de Luxembourg, in: Bulletin du bibliophile beige, Brux. 1865, in-8°, T. XXI, p. 40. — Het daar beschreven exemplaar is mij uit de bibliotheek van Luxemburg ter leen verstrekt. — In de Opera van Latomus, Louan. 1550, fol., komt De trivm lingvarvm et stvdii theologici ratione voor: fol. 157'—168'.

3) Joanni Episcopo Roffensi Erasmus Rot., 2 April 1519, in Erasmus' Opera omnia, Lvgd. Bat. 1703, fol., T. III, Epistolae, col. 427 c.

4) Erasmus Roterodamus Martino Bruxellensi, Lov. 30 Martii 1519, in de Epistolae, col. 425.

Sluiten