Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Met zijn geschrift „Over het primaat van den paus te Rome tegen Luther" heeft Latomus waarschijnlijk evenzeer bedoeld zichzelf te verdedigen als Luther aan te vallen. Hij verlangde openlijk en breedvoerig uiteen te zetten wat eigenlijk zijne opvattingen aangaande het pausdom waren om de onzekerheid, hieromtrent bij velen heerschende, weg te nemen. Het bood hem de gelegenheid aan te toonen, dat deze opvattingen op goede gronden rustten, waarbij de lezer stilzwijgend de gevolgtrekking mocht maken, dat voor twijfel aan zijne rechtzinnigheid geen voldoende reden was. Met de bestrijding van Luther kon hij rekenen op de instemming van ontelbare lezers. Maar bovendien was het hem stellig te doen om aanhangers te winnen voor datgene, wat men te Leuven ten opzichte van het pausdom leerde. Dit werk zou derhalve kunnen worden gekenschetst als eene geleerde verklaring van hetgeen men in de Nederlandsche universitaire kringen ten aanzien van° de pauselijke macht niet en van hetgeen men wèl heeft gewild.

Dit is geheel iets anders geweest dan wat het hof te Rome voorstond en wat naderhand als orthodox is vastgesteld. De curialistische partij verkondigde de leer dor pauselijke onfeilbaarheid. Bij de bestrijding van Luther stelde Silvester Prierias als vaststaande „norm" voorop, dat de paus, ambtshalve sprekende, na het zijne gedaan te hebben om de waarheid recht te verstaan, niet dwalen kan '). Daarentegen schreef Adriaan Florisz., hoogleeraar

1) Fratris Silvestri l'rieriatis, ordinis praedicatorum, in Martim Lutheri Conclus/ones de potestate Papae Dialogus, afgedrukt in Lutheri opera lattna cur. Dr. H. Schmidt, Frankof. 1865, in-8°, Vol. I, p. 347.

Sluiten