Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bisschoppelijke bevoegdheden komt den paus buiten Rome niet toe '). De grenzen van 's pausen recht tot exemtie stelt Latomus beperkt voor en komt op tegen het misbruik, dat er van gemaakt wordt. Ook verzet hij zich tegen de tirannieke lichtvaardigheid, waarmede bisschoppen worden opgeroepen naar Rome; hij wil, dat slechts in de uiterste noodzakelijkheid zal worden ingegrepen in hun bestuur 2).

Onze herdruk van dit boekje berust op de oorspronkelijke uitgave van het j. 1525 3). (Als men rekent, dat het jaar met 1 Januari begon, zou dit 1526 moeten heeten). Op den titel worden ook nog een tweetal verweerschriften tegen Oecolampadius en Luther vermeld. Ze maken echter geen bestanddeel uit van het werk zelf en worden daarom weggelaten. Eene tweede uitgave verscheen in de volledige werken van Latomus 4), een boek, waarvan de exemplaren tegenwoordig uiterst zeldzaam zijn. De tekst heeft hier een „herziening" ondergaan 5). Nog in het j. 1685 heeft De Roccaberti aan dit geschrift eene plaats gegeven in zijne „Bibliotheca maxima pontificia" B), waar het prijkt tusschende verhandeling van Hendrik VIII „De primatu Romani Pontificis et de indulgentiis adversus Lutherum" en die van Joannes de Turre cremata „De potestate papali".

1) Ibidem.

2) Ibidem, C, fol. ij"; hierachter, blz. 133.

3) Het is gedrukt met Romeinsche letter. Formaat: in-4". Signatuur : A ij— M iij. Geen pagineering. Aantal bladen: 49. Aantal regels per blz.: 36. — Met doorloopende signatuur volgen: Jaco. Latomi theologiae professor is, responsio a<} Ilelleboron Ioannis Oecolampadii (M iiijr—T iijr); laro. Latomi theologiae professoris, responsio ad Lvthervm (T iij»—X v»), — Een exemplaar is mij ter leen verstrekt uit de universiteitsbibliotheek te Gent.

4) Iacobi Latomi Opera, Lou. M.D.L., fol. 61»—86r.

5) Zie hierboven, blz. 27 vlg.

0) Ioannes Thomas De Roccaberti, Mbliotheca Maxima Pontificia, Romae MDCXCVIII. Ex typographia Ioannis Francisci Buagni, in fol., Tom. XIII. Men vindt hier: p. 232, 233: Excursus de vita Latomi ab auctore scriptus; p. 234: Argumentum sequentis opusculi (hetzelfde stuk, dat Iac. Latomus de Jongere er aan vooraf liet gaan in de Opera) -, p. 235—269: De Primatu Pontificis adversus Lutherum. — Deze uitgave van Roccaberti berust op den herdruk in de volledige Opera van Latomus, van 1550. — Vgl. Paquöt, Memoires, T. XIII, p. 53. — Een exemplaar bevindt zich in de «Bibliotheca Ambrosiana" te Milaan, waar het voor mij werd vergeleken door Prof. dr. A. H. L. Hensen uit Warmond. Nog dank ik eene mededeeling omtrent deze editie aan Pater L. A. M. N. Steger, S. J., Rector van den «Krijtberg" te Amsterdam.

Sluiten