Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maanden Leo X volgen zal om den grondlegger der Reformatie te treffen met den ban.

Dat het optreden der faculteit door velen werd afgekeurd, ook door personen die overigens tot de vrienden werden gerekend, is in 't voorafgaande vermeld. Om haar te rechtvaardigen schreef Eustachius van Zichem de verhandeling, welke de lezer hierachter herdrukt vindt '). De verbranding van Luther's boek toch had niet gebaat en zijne verdedigers niet tot zwijgen gebracht. Sommigen pochten er op, dat nog zoo goed als niemand had getracht hem in geschrifte te wederleggen. Anderen wendden onkunde voor en beweerden niet beter te weten dan dat Luther's werk den geest ademde van de katholieke leer. Wederom anderen smaalden, dat men wel zijne uitlatingen veroordeeld had maar zonder het recht tot die veroordeeling te bewijzen '*). Daarom heeft van Zichem zich aan het werk gezet, al beseft hij wel, dat zijn gebrekkig schrijverstalent niet zal kunnen voldoen aan de eischen van een tijd, die voor niets anders warme waardeering koestert dan voor hetgeen in sierlijken stijl is opgesteld3). Zijn stuk schijnt oorspronkelijk bestemd geweest te zijn voor mondelinge voordracht, terwijl hij belooft zekere punten, die thans worden overgeslagen, te behandelen in latere toespraken 4). Een belangrijk verschil met het geschrift dat Latomus voor betzelfde doel in het licht zond 5), is hierin gelegen, dat Yan Zichem niet alleen zooals genefi) de uitspraak der Leuvensche faculteit wil verdedigen, maar ook die der Keulsche7). Van Zichem verloochent dus de geestelijke verwantschap met de broeders der Dominikaner-orde, die in deze periode te Keulen den boventoon voeren, niet. Dientengevolge

1) Het boekje is gedrukt inet Romeinsche letter iri quarto-formaat. Aantal bladen: 40, ongenummerd. Aantal regels per bladzijde: 30. Signatuur: Aij—Kij. Hoogte: 19.2 cM. Breedte: 14.5 cM. De titel is gevat in eene lijst van renaissanceornamenten. — Zie hierboven, blz. 200.

2) Eustachius de Zichenis, Errorvm Luther confutatio, quat. A, fol. ij'; hierachter, blz. 230. Vgl. quat. D, fol. iijr; hierachter, blz. 248.

3) Eustachius de Zichenis, Ibidem, A, fol. ijr; hierachter, blz. 229.

4) Eustachius de Zichenis, Ibidem, B, fol. ijv; G, fol. iy'; hierachter,blz. 235,207.

5) Zie hierboven, blz. 24 vlg.

G) Articvlorvm doctrinae fratris Martini Lutheri per theologos Louanienses damnatorum Ratio, per lacobum Latomum, quat. a, fol. ij'; b, fol. iijf, iiij'.

7) Eustachius de Zichenis, Ibidem, B, fol. ij'"; hierachter, blz. 235.

III.

Sluiten