Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit es de eenighe bruud ende lief ons heeren Jesu Christi, de welke niet verciert en es met blinkende costelicke, noch verganghelicke zaken dezer waereld, noch hebbende dominacye, noch heerschappye, in rijcdommen, conijncryken, gand, zeiver, of costelicke ghesteenten, maer es verwoorpen, veracht, vervolght, benaudt, ende verdauwen. Ja nalic gheheel bedeckt ende verborghen, mesmaeckt van bloede, duer lyden" ')•

Het verdient zeer de aandacht, dat de schrijver de „predikanten aanvuurt tot het martelaarschap l). Misschien komt nergens zoo duidelijk als op deze bladzijde uit, wie hij als zijne ware medestanders en geestverwanten beschouwde. Was het de profetie van zijn eigen lot?

De eerste druk van dit boekje is verschenen in de lente van het j. 1545. Deze editie wordt door den herdruk hierachter weeigegeven 3). Eene tweede editie volgde zeer spoedig op de eerste 4). Zij bevatte den tekst van het privilegie, gegeven te Brussel 1 Maart 1544. Over dit stuk toonde zich de landvoogdes Maria zeer gebelgd. Zij droeg in April 1545 den kanselier van Brabant op te onderzoeken of de Raad van het bedoelde gewest het werkelijk verleend had dan wel of er eenige vervalsching bij in het spel was; tevens gaf zij te kennen dat het drukken van dergelijke ge schriften niet door haar kon worden geduld5). Lettende op de

1) Corte Instruccije, C, fol. jv; hierachter, blz. 31.

2) Ibidem, H, fol. vijs hierachter, blz. 74.

3) Een exemplaar heb ik door de vriendelijke bemiddeling van Dr. F. van der Haeghen ter leen ontvangen uit de bibliotheek der universiteit te Gent. Het formaat is: in-8". Letter: Gothiek. De bladen zijn niet genummerd. Signatuur: A ij-lij. Aantal bladen: 67. Aantal regels per blz.: 30. Hoogte: 13,2 c.M. Breedte: 9,3 c.M. Vergelijk de beschrijving, door Dr. Van der Haeghen gegeven in de liihliographie gantoise, Gand 1867, T. IV, Supplément, p. 9 s. en J. F. Willems, Verhandeling over de Nederduytsche letterkunde, Antw. 1819, Dl. I, blz. 253.

4) Corte instruccije ende onderwy». Hoe een ieghelic mensche met God ende zijnen evennaesten schuldigh es // ende behoord te leven. Ghemaekt by meester Cornelis vander Heyden Priester. Ghedrukt te Ghend teghenouer tstadhuus by Joos Larabrecht Lettersteker. Intiaar //. M.D.XLV. Formaat: klein in-8». Geen pagineering. Letter: Gothiek. Aantal blaadjes: 70. Aantal houtsneden : 65. - Aldus beschreven door Dr. Van der Haeghen, Bibliographie gantoise, T. 1, p.82; VI, p. 9.

5) De Landvoogdes aan den kanselier van Brabant, April 1545: Mane,.... Tr s cher et bien ainé. Nous vous envoyons joinct certain livret intitulé : Corte tnstruccye, dont se réclame aucteur maistre Cornille Van der Heyden, prestre, impr.mé a Gand par Josse Lambrecht, et ce comme semble en vertu de certain privilege ou acte dépesché en Brabant par J. Facuwez. Et pour ce que n'entendons endurer telles et semblables impressions, vu que en ce livret se retreuvent aucuns erreurs,

Sluiten