Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draghen, ghezichte, of aentastinghe. Die alle gulzigheyt, dronkenschap, overdaet, loigheyt '), ende alle vleeschelicke wellusten (want die der onzuverheyt voedsel ghéven) niet en schuwen. Ende onder dit ghebod werden begrépen vrauwen vercrachten, hoeréren, boeleren, onzuverplaetsen, als bordeelen, oneerlicke pistavaernen, heymelicke sluuphouken ghedooghen, ende toelaten in een stad, het welke zijn moordculen der menschen, tot verdaerven van goede, lijf, ende ziele. Ende niet alleene en zijn hier in beschuldigh die Roma. j. dit doen, maer ooc diett laten ghe-

schien, ende niet en beletten, waert hemlieden moghelick

Josn. vij. es. //

Gen. xxxj.

B ijr "T~\ At achste ghebod, lecrd mildheyt, gheïonstigheyt, liberaelheyt, I I ende duer eenen aermen gheest, niet te achten den rijcdom, I / ende luudt aldus.

En doet gheen dieverye.

Dat es,

En zijt niemant schadelic, maer voordert, helpt, raedt, ende deelt ghaerne mede, van al tgheïnt dat ghy van God meer ontfanghen hebt dan een ander, het zy in tydelicke substancyen, of in gheestelicken gaven, als leerijnghe, wijsheyt, ende goeden raed. Ja leent eiken diedt beghaerd, zonder wouker 2) of eenigh vergheld.

<| Teghen dit ghebod doen,

Alle woukeraers. Ende de ghene die haren naesten valschelic bedrieghen, met listen, of practyken schalkelic in theymelick, of int openbaer. Ende die anderen haer goed ontvinden, duer valsche leerijnghe, proces, ghewichte, mate, munte, of coopmanschap. Die den aerbeyd onthauj. Joan. iij. den, of schuld loochghenen. Die haren naesten ghebrec zien, lyden, ende met en helpen na haer vermoghen. Die eens anders verlies niet en waerschuwet, daer hy can ende magh. Ende hier onder werden begrépen alle quistjjnghen,

tondomme ') van goede, ende onbehoorlic ghewin, waermet datt zy. Ooc mede al tgheïnt dat ter ghierigheyt strecken magh. //

1) Ledigheid.

2) Uit de bijvoeging: of eenigh vergeld wordt duidelijk, dat de schrijver onder «woeker" iederen interest verstaat en dus het nemen van interest wegens geleend geld volstrekt afkeurt.

3) Ten ondomme zz noodeloos.

Sluiten