Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebr x se'' begraven inder dood, zouden nu wandelen in een nieu gheestePsal. ciy! lick léven ')•

y. Cor. xv.

[Bvüj'] Ten derden daghe verrees hy vander dood. // Hy clam op ten hemel. Hy zitt ter rechter hand Gods zijns vaders almachtigs.

Dat es.

Voort gheloove ic als dat hy ten derden daghe, als een verwinder van helle, duvel ende dood, es opghestaen ende verrézen, tot onzer rechtvaerdigheyt, ons vooren gaende, ghelijc hy verrézen ende opghestaen es, dat wy ooc ten vtersten daghe vter dood verryzen zullen. Hy es op gheclommen ten hemel leedende met hem de ghevanghenesse ghevanghen, om ons te wezen een rechtvaerdighe voorsprake, ende een voor ons biddende middelaere, tusschen God zynen hemelschen vader ende ons aerme zondaren. Hy zitt ter rechterhand Gods, zynen vader ghelijc, alle dijnc regierende ende maght hebbende, in hemel, ende in aerde. In wiens name alle knien Abacu. ii. bughen moeten, als hemelsche, helsche, ende aerdsche. //

Acto. j.

[bvivj'] Van daer zal hy weder commen, vonnessen de levende ende de dooden.

Dat es.

Ic gheloove dat de zelve Jesus Christus, ten vtersten daghe (die hem alleen bekend es) ghelijc hy ten hemel ghevaren es, wederom commen zal, om te oordeelen de lévende, ende de doode. De lévende dat zijn alle gheloovighe kaersten menschen. Ende de doode, dat zijn alle booze ende onghelovighe verdomde menMat. xxv. schen2). Ende zal dan zegghen totten gheloo-

vighen, comt ghy ghebenedijdde mijns vaders,

ende bezitt dat ryke, dat ulieden vanden beghinne bereed gheweïst heïft. Maer lacen totten verdomden zal hy zegghen, Gaet ghy vermaledijdde in dat eewyghe vier, het welke den duvel bereed es, ende zynen inghelen.

1) In afwijking van de Middeneeuwsche stichtelijke lectuur, die naar aanleiding van Christus' nederdaling ter hel gaarne stilstaat bij de verlossing dergenen, die in de macht des Duivels waren, bepaalt Van der Heyden er zich toe hier de Bijbelsche gedachten uit te spreken, welke in Rom. VI gelezen worden.

2) De schrijver schijnt zich hier van het Bijbelsche terrein te verwijderen. Vergel. 1 Thess. IV: 13—18. Dit hij echter eene opstanding van alle menschen en dus ook van de boozen verwacht, blijkt uit het vervolg, C. fol. ijr, blz. 32.

Sluiten