Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ryzenesse gheschien zal, van allen menschen die ooyt waren, of emmermeer zijn zullen. Zo dat dit ons corruptyble, ende verganghelic vleesch ende lichame, naer dattet dood, verrott ende aerde gheworden zijn zal, zal wederom lévendigh werden. Welc léven ie gheloove vaste, der zielen metten lichame, datt nemmermeer hende nemen en zal. Den zalighen in eewighcr blyschap. Ende den verdomden in eewigher droufheyt. Die dit te vullen beEpisto. ij. kend, zeght 8. Ignatius, ende ghe-

looft, die es zaligh '). //

C ij" <| Angaende tderde deel ende article vooren verhaeld, zo leerd ons Christus int Evangelye Lucas xxij. ende spreickt, Bidt, op dat ghy in gheen becorijnghe en valt.

Lnr.ae xj.

YVaernemende twoïrd van hem die niet lieghen en magh, laet ons metten vader vanden bezetenen iongman God bidden, zeggliende, Heere verstaerckt ons gheloove, want zonder v en moghen wy niet te doene, zo ketyvigh, zo ghecorrompeirt, ende broosch es onze nature. Ja duer haers zelfs liefde, heel verblendt, zo datse wt haer zeiven niet en can willen, noch den wille Gods onderdanigh ghezijn, zoo verre es onzen zin, ende gheneghentheyt, C iijr vander eerster onnoozelheyt af-//ghekeert, int overterden vanden gheboden Gods, by onzen eersten vader Adam. Zo dat waert by aldien dat wy teghen onze vianden (het welke ons te doene staet, alzo langhe als wy hier in dit staerflic lichaem ghecleed gaen) den duvel, de waerelt, ende ons eyghen vleesch stryden ende vechten moesten, met ons eyghen vermoghen, zonder de hulpe ende bystand van God, wy zouden ter stond inden eersten assault, ende trompetslagh beede, wapen ende schild ter neder werpen, ende als gheheel desperérende, den moed verloren ghéven, ende ons zoo laten verwinnen, zo datse over ons domineren, ende lichtelic heerschappye hebben zouden. Maer de gracye Gods waerkende in ons,

1) Aanhaling van Ignatius uit het geheugen, naar de uitgave van Faber Stapulensis, d. w.z. naar eene Latijnsche vertaling van de langere recensie, verschenen achter de werken van Dionysius Areopagita : Dionysii // Celestis hierarchia. Ignatii ƒ/ Undecim epistole. H ... [Aan het einde, onder fol. 117r:] In alma Parhisiorum schola per Ioannem Iligmanum et Wolfgangum Hopylium ... Anno 1498, in fol. De tweede brief is hier die Ad Magnesianos. Het bedoelde is ontleend aan fol. 106'. In de uitgave van Clichtoveus, Aposto 'lorum et Apostolicorum virorum. Epistolae [Aan het einde, onder fol. CLXXXIIII] Apud Badium ad Eidus April Anno. MDXXI, in-8°, is de telling der brieven eene andere. Die Ad Magnesianos heet de derde. — In de Patrum apostolicorum opera, ree. Dr. Gebhardt, Harnack, Zahn, Lips. 1876, Fase. II, is het geciteerde te vinden op p. 205.

Sluiten