Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gheift ons onze bedijnghe, niet naer ons goeddijnken, of als wy willen, maer alst v den bequaemsten tijd dijnct, ende als ghy wild, ende door zulken middel, ende inaniere datt dynen helyghen wille behaeght.

AMEN.

Mare. j.

Mat. iy. «| Onderwijs des doopsels.

j. Joan. v. Drye zijnder die ghetughe gheven inden hemel, de vader, twoord, ende de helighe gheest. Ende die drye, zijn een. Ende drye zijnder die ghetughenesse gheven inder eerden, de gheest, twater, ende [D vijr] bloed, ende deze drye, zijn een. Ons heere Jesus, sprack // tot zynen apostelen, Mat. xxviij. Mar. xvj. Gaet over al de waerelt, ende vercondight de blyde bodschap allen creaturen, die doopende, inden naem des vaders, des zoïns, ende des helighs gheests, zo wie ghelooft, ende ghedoopt es, die zal zaligh zijn, maer die niet en ghelooft, die zal verdomd zijn. "Wanneer wy dan ghedoopt werden, zo ontfanghen wy een warachtighe ghetughenesse, als dat wy alle die in Jesum Christum ghelooven, ghewasschen ende ghereynight zijn, int precyeus bloed des ghedoods lams Christi ons zalighmakers. Ende dat steken in twater, bediedt ons, hoe dat wy der zonden, ons eyghen wils, ende allen onzen vleesschelicken wellusten, ende beghaerten ghestorven, ende te buten ghegaen zijn. Ende werden alzo als met Christo begraven inder vonte. Ende dat wy weder vter vonte ghehéven werden, dat bediedt ons, als dat wy nu eensdeels vander dood, dat es wt allen zonden, die ons totter dood zoudeu moghen brijnghen, midts een nieu creature serboren zijnde, in een nieu gheestelick leven verrézen zijn. Ende dat wy ooc na dit tydelick staerven, verryzen zullen in een eeuwigh leven. Ende daer op zo ontfanghen wy onzen naem, ende werden zo mede in gheschréven int rolle der ksersten ridderen, ende campvechters Christi, onder den standaerd des helighs cruus, ons leven lanck.

Ghebed.

O ghebenedijdde voorgangher, ende leedsman des christen volex [Dvijr] Jesu Christe, die v zeiven verne//derende ende verootmoedighende, hebt v van Joannes laten doopen inder Jordane, ende en zijt niet alleen ghedoopt inden water, maer ooc mede inden bloede, ende helighen gheest, wild zo ooc al ons leden wtwendigh, inet onzen zinnen, ende affeccyen inwendigh, bughen ende ghewilligh maken int vulbrijnglien van alder gherechtigheyt, zo dat wy nu den auden Adam, duer dijn helighe ghetughenesse des doopsels ghestorven zijnde, ende dat duer twaerek des helighen gheests, altijds moghen ghedijnken, ende voor ooghen hebben, ons heligh verbond, twelck

Sluiten