Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeden zo en zalt niet staerven. Ghy zullet met roeden slaen, ende ghy zult zijn ziele vander hellen bevryden.

De aude mannen zullen sober zijn ghestapeleïrt'), ghemanniert, Tito. ij. heligh int tgheloove, charitate, ende pacyencyen.

De aude vrauwen zullen haer kauden in thabijt ghelijck den In tzelve. helighen vrauwen betaemt, gbeen quade achterclapperssen, gheen wijn zuperssen, maer goede leererssen, den ionghen vrauwen eerbaerheyt leerende, waer duere zy haren mans beminnen moghen, ende haer kinderen, ende dat zy sober zijn,

zuver van herten, goet, onderdaen haren mans haer huus bewarende, op dat Gods woord niet ghelastert en werde.

Inder ghelyken dat de ionghe mannen sober zijn.

«I Hoe de ionghers haer auders zullen onderdanigh zijn, die eerende metter vreeze Gods. //

GJIy kinders zijt uwen auders onderdanig inden heere, want Fjr

dat es betamelick. CoUo.' 2.'

De ionghers zullen sober wezen. Tito.

Ghy ionghers, zijt den auderlijnghen subiect. j. petr. v.

Eerd uwen vader, ende tverzuchten van uwer moeder en wild Ecclesi. vij. niet vergheten, ende zijt ghedachtigh, ten ware duer hemlieden gheweïst, ghy en waert niet gheboren, dus doet hemlieden weder,

ghelick zy v ghedaen hebben.

Eerd uwe moeder, alle de daghen ws levens. Ghy behoord ghe- Tob. iiij. dachtigh te wezen, wat, ende hoeveïl perikels dat zy om uwen wille gheleden heïft in haren buuck.

Hoord mijn kind ende zijt wijs, ende beweïght uwen zin inden Pro. xxiij. weghe, v herte en zal niet navolghen den zondighen menschen,

maer weïst daghe-//licx inde vreeze Gods. En wild niet wezen inde Fj' maeltyden der droncaerds, want de wyle zy eten ende drijnken,

zo zijnze vergaende.

Die God vreest, die diendt zijn auders, als zijn heeren die hem Ecclesi. iij. ghegenereird hebben, in woïrden, in waerken, ende in aldei lijdzaemheyt. Kind ontfangt dijns vaders audheyt, ende en wild hem niet verdrouven binnen zynen levene. Ende werdt hy eranc van zinne zo verghevet hem, ende en versteïct hem niet, in al uwer

1) Standvastig.

Sluiten