Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collo. iij. Ghy mannen hebt lief uwe huusvrauwen, ende en zijt niet bitter teghen haer.

Matth. v. Zo wie zijn huusvrauwe verlaett, ten zy om overspels wille, die

es cauze datse in overspel leïft. Ende zo wie een verlaten vrauwe

traut, die doet overspel.

j. Pet. iij. Ghy mannen woïnd met uwen vrauwen wyzelick, hemlieden als cranke vaetkins eere toebiedende, als mede aerfghenamen der graeyen des levens, op dat v bedijnghe niet behindert en werde.

Nu. xxx. Zo wat man eenighe belofte beloïft God den heere, of hemzelven verbindt met eenen eede, hy en zal zijn woïrd niet vermijnken, maer al dat hy beloïft heïft, dat zal hy hauden. //

F Hij' «| Hoe de ghehuwede vrauwen schuldigh zijn te leven, met haerlieder mans.

Ephe. v. Uy vrauwen zijt uwen mans onderdanigh, ghelijck den heere, I want de man es thoofd vander vrauwen, ghelijc Christus thoofd es vander kaerke, ende es de zelve die den lichanie zaligheyt göeïft. Aldus ghelijck de kaerke Christo onderdanigh es, alzo zullen de vrauwen haren mans onderdanigh zijn, in allen dijnghen. Ende de vrauwe zal haren man vreezen.

j. Pet. iij. Ghy vrauwen zijt uwen mans subiect, op dat de ghene die niet onderdanigh en zijn den woïrde, moghen ghewonnen werden zonder twoïrd, duer de conversacye der vrauwen, als zy zullen zien v [.F»'] zuver conversacye met eerbaerheyt vereenigt, der / welker cierage moet wezen niet wtwendigh, als in ghevlochten haer met gaud, of met zei ver behanghen, ende in langhe cuezen ') ghecleedt, maer inwendigh naer den binnensten mensche, in onverganckelickheyt des gherust ende zebarighs1) gheests, die voor taenschin Gods ryke es. Alzo plochten de helighe vrauwen haer te vercieren. onderdanigh zijnde haren eyghenen mans, ghelijck Sara obedieide Abraham, hem nommende heere.

j. Tim. ij. De vrauwen zullen gaen in zuverlicke cleederen, met schamelheyt ende soberheyt haer vercierende, niet in ghecronkelt haer, of met gaud, ofte met zeiver, of met costelicke paerlen, of costelicken habyten, maer ghelijck den vrauwen betaemt, belovende godvruchtigheyt duer goede ghewa;rken. De vrauwe zal stil zwyghende, leeren van anderen met alder onderdanigheyt. Maer anderen te leeren en werdt haer niet gh'oïrloïft, noch te heerschapen over den man, maer te zvne in stilheyt.

1) Keurzen, om het lijf geregen kleedingstukken.

2) Zedigbaar, eerzaam, deugdzaam.

Sluiten