Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

worden '). Gedurende drie dagen van de week had hij zich tevreden te stellen met brood en water. De drost moest hem onderhouden voor 2 stuivers per dag '^). Nadat hij bijna twee jaar op den toren had doorgebracht, werd hem meer vrijheid van beweging toegestaan, maar zonder dat hij het slot mocht verlaten. Altijd door werd hij „door Sonnius met groote schande voor de menschen beladen"3). Waarschijnlijk bestond de vernedering, die hij had te ondergaan, hierin dat hij op Zondagmorgen bij don dienst in de Groote kerk, op een geringen afstand van het slot verwijderd, als boeteling voor den kansel moest zitten of staan '). Intusschen bleek, dat hij te Utrecht en te Arnhem aanzienlijke vrienden bezat, die bij Sonnius aanhielden om zijne loslating. IJcze aanzoeken werden door den inquisiteur telkens beantwoord met eene weigering en met de boodschap aan den gevangene, dat de vrijheid hem niet zou geschonken worden, voordat hij voldaan had aan de voorwaarde, die Sonnius en Gruwel gesteld hadden. Ue voorwaarde was, dat hij een geschrift zou opstellen ter verdediging van het pausdom, van minstens even grooten omvang als het andere, dat hij vroeger tegen den paus vervaardigd had en dat bij de huiszoeking te Garderen na zijne gevangenneming in beslag genomen was. Hiertoe waren een Bijbel, eenige oude kerkvaders, papier en pen ter zijner beschikking gesteld. liet verlangde boek kwam niet uit zijne handen 5). De moeder en de vrienden van den gevangene richtten zich tot het hof van Gelderland met de bede om zijne vrijlating te willen bevorderen. Het hof won het advies in van Sonnius, hetwelk luidde, dat de gevangenisstraf zou kunnen worden veranderd in de verplichting om gedurende eenige jaren te Leuven in de theologie te gaan studeeren. Een verzoekschrift van die strekking, door het hof den 22«" Maart 1553 naar de Landvoogdes Maria te Brussel gezonden0), verwierf een toestem-

1) Moll, a. wBijl., blz. 126 ; Dr. Ris Lambers, a. w., Bijl., bh. CLXXXII.

2) Moll, a. w., Bijl., blz. 120. In de Aanteekeninyen in de rekeningen van Th. Gramaye, ald., blz. 126 moet voor xsweeks" sdaech s gelezen worden (365 X2 X 2 stuivers maken LXXIII L.).

3) Der Leken Wechmjser, Vorrede, lol. iyr; hierachter, blz. 426.

4) Afbeelding van zulk eene strafoefening bij J. Foxe, Ecclesuistical History, Lond. 1576, in lol., Vol. II, p. 1001.

5) Der l.eken W'echwyser, Vorrede, lol. ijv, iijr; hierachter, blz. 126.

6) Bij Dr. Ris Lambers, Bijl., blz. CLXXXI vlg.

Sluiten